ประวัติ
 นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ภูมิลำเนา จังหวัดชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา 5-7

มัธยมศึกษา  1-5

ปริญญาตรี   

ปริญญาโท    

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายและการวางแผนสังคม) มหาวิทยาลัยเกริก

ประวัติการรับราชการ

15 มิ.ย. 2527          

ปี 2527 – ปี 2543  
          


ปี 2543

ปี 2544

ปี 2547                

ปี 2548             

ปี 2549            

ปี 2550                

ปี 2551 – 24 ม.ค. 2553

25 ม.ค. 2553 – 2558

1 ต.ค. 2558 – 9 ต.ค. 2559

10 ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

 

ปลัดอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ปลัดอำเภอ
หัวหน้างาน พัสดุ ยานพาหนะและสถานที่ วิทยาลัยการปกครอง
ป้องกันจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อำเภอแม่สอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง

ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

นายอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

นายอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

นายอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

นายอำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม

นายอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง

ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 

ประวัติการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน

 

ปี 2528

ปี 2539

ปี 2547


หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 76

หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 41

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 45