.:::.ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก.:::.

งานศิลปะลายคำในลำปาง

       รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2543 รางวัลชมเชยสาขาปรัชญาเรื่องงานศิลปกรรมลายคำประดับอาคารทางศาสนา
ล้านนา ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24ซึ่งเป็นรางวัลที่คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติได้มอบให้กับ ผลงานวิจัย
ของ นายสุรพล ดำริห์กุล แห่งมหาวิทยาชัยเชียงใหม่
       การศึกษางานศิลปกรรมลายคำประดับอาคารทางศาสนาของล้านนาในระหว่าง พุทธศตวรรษที่๒๐ - ๒๔ ในครั้งนี้ ได้พบว่าตัวอย่างของงานลายคำที่ปรากฏอยู่ในอาคาร ทางศาสนาล้านนาจะมีอายุเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๔ ซึ่งมีเหลืออยู่เพียง จำนวน ๘ แห่ง ได้แก่ วิหารพระพุทธ กับวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดไหล่หิน อำเภอเกาะคาวิหารวัดเวียง อำเภอเถิน วิหารวัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร วิหารโคมคำวัดพระธาตุเสด็จ กบ วิหารวัดคะตึก เชียงมั่น อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และวิหารปราสาท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผลของการวิจัยสรุปได้ดังนี้
        วิหารล้านนาโดยทั่วไปแล้วจะนิยมการประดับตกแต่งภายในด้วยลวดลายลงรังปิดทอง ซึ่งภาษาถิ่นของล้านนาจะ
เรียกว่า “ลายคำ” งานศิลปกรรมลายคำเหล่านี้จะประดับ อยู่ในพื้นที่สำคัญต่างๆ ของวิหาร เช่น ในบริเวณตัวไม้
โครงสร้างเครื่องบนของวิหาร หรือที่เรียกว่า ขื่อม้าตั่งไหม เสาวิหารตลอดจนผนังภายในวิหารและแผงไม้คอสอ อย่าง
เป็นระเบียบสอดคล้องต้องกัน อันเป็นความงดงามที่ให้ความรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความศรัทธาและความสุขสงบนับเป็น
แบบแผนของงานศิลปกรรมล้านนาอย่างหนึ่ง ที่พบอยู่เสมอการศึกษาในครั้งนี้ได้พบว่าทั้งหมดของงานศิลปกรรมลายคำ
ล้านนาในระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๒๑ - ๒๔ นั้น จะมีลักษณะเป็นลวดลายปิดทองบนพื้นสีแดงชาดหรือที่เรียกว่างาน
ปิดทองร่องชาด  

1. วิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

2. ลายคำภาพต้นศรีมหาโพธิ วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

ลายคำ เสาวิหารน้ำแต้ม

 

3.  ลายคำรูปเทวดา ธรรมาสน์วัดไหล่หิน   อ.เกาะคา  จ.ลำปาง

 

4. วิหารวัดเวียง อ.เถิน  จ.ลำปาง

 

5. วิหารวัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

6. วิหารโคมคำ วัดพระธาตุเสด็จ อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง

 

7. วิหารวัดคะตึกเชียงมั่น  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง

 

8. วิหารปราสาท อ.เมืองเชียงใหม่  จ.เชียงใหม

 

 

กลับหน้าแรก