<กลับหน้าหลัก>
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP 15 หมู่บ้าน จ.ลำปาง
บ้านหลุกแกะสลัก อำเภอแม่ทะ

<-- Click   เลือกหมู่บ้านในแผนที่แต่ละอำเภอจังหวัดลำปาง


ขอเชิญทุกท่านเข้ามาชมสินค้า OTOP ของแต่ละอำเภอในจังหวัดลำปาง


update :  5 มีนาคม 2551

ที่มา : สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง   โทร. 0-5426-5055

 สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง   52000
โทร./แฟกซ์ 0 5426 5027
บ้านฮ่างวังแก้ว อำเภอวังเหนือ บ้านท่าเจริญ อำเภอง่าว บ้านศรีดอนมูล อำเภอเมืองปาน บ้านแพะ ตำบลเมืองปาน บ้านหนองนาว อำเภอแจ้ห่ม บ้านม่อนเขาแก้ว อำเภอเมืองลำปาง บ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ บ้านทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร บ้านขามแดง อำเภอห้างฉัตร บ้านท่าล้อ อำเภอเมืองลำปาง บ้านหลุกแกะสลัก อำเภอแม่ทะ บ้านศาลาเม็ง อำเภอเกาะคา บ้านโป่งร้อน อำเภอเกาะคา บ้านนาบ้านไร่ อำเภอเถิน บ้านเกาะหัวช้าง อำเภอแม่พริก