จังหวัดลำปางศูนย์กลางการศึกษา
เพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค


          จังหวัดลำปางมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องความเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่าง มีความ สะดวกในการเดินทางทั้งทางเครื่องบิน รถยนต์ และรถไฟ เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของเยาวชนในภาคเหนือและประเทศ เพื่อนบ้าน โดยมีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอยู่จำนวน 8 แห่ง มีนักศึกษาจากประเทศจีนมาศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ในระดับอุดมศึกษา อย่างน้อย 3 แห่ง จำนวนประมาณ 200 คน นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเรียนที่สถาบัน อุดมศึกษาของจังหวัด จำนวน 200 คน มีสถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ก็มีความโดดเด่นในด้านวิชาการและเป็นแหล่งผลิตบุคลากร ระดับ ประเทศมาแล้วเป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีนักเรียนสถาบันการศึกษาสายสามัญได้รับรางวัลเหรียญทองโอลิมปิกวิชาการมาแล้ว ส่วนในสาย วิชาชีพก็มีความโดดเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในการแข่งขันทักษะฝีมือมาแล้ว และในเรื่องทักษะภาษาจีน โรงเรียนประชาวิทย์ ลำปาง เป็นโรงเรียนระดับต้น ๆ ของประเทศที่สอนภาษาจีนได้ดีที่สุด มีนักเรียนจากภาคเหนือ กลาง และใต้ มาเรียนประมาณ 300 คน และนักเรียน ในตัวจังหวัดลำปางอีกประมาณ 1,000 คน ซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของแต่ละสถาบันการศึกษาได้


ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง

มหาวิทยาลัยเนชั่น

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง


ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา


              สายสามัญ

 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

 โรงเรียนลำปางกัลยาณ

 โรงเรียนเขลางค์นคร

 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 โรงเรียนอรุโณทัย

 โรงเรียนมัธยมวิทยา

 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

 โรงเรียนไหล่หินวิทยา

 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

 โรงเรียนประชาราชวิทยา

 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

 โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 โรงเรียนเถินวิทยา

 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

 โรงเรียนแม่พริกวิทยา

 โรงเรียนแม่ทะวิทยา

 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 โรงเรียนแม่สันวิทยา

 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

 โรงเรียนเมืองปานวิทยา

 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา


 
                   สายอาชีพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง

วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา

วิทยาลัยการอาชีพเถิน

โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี ( Lamp-Tech)

โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี

โรงเรียนเถินเทคโนโลยีพาณิชยการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./แฟกซ์ 0 5426 5027