ปี 62|  ปี 61  |  ปี 60  |  ปี 59 |   ปี 58ปี 57  ปี 56  ปี 55 ปี 54
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด -/12/58
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง   30/12/58
  ม.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   29/12/58
  ประชาสัมพันธ์ประกาศการสรรหาที่ดิน   29/12/58
  กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดลำปาง  BIKE FOR DAD  
  ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุม และการพัฒนาบุคลิกภาพ"   23/12/58
  การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560   23/12/58
   เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด 2016 Guangzhou International Award for Urban Innovation (Guangzhou Award) ‏   21/12/58
   ขอเชิญร่วมงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลงาน มหกรรมไก้พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559‏   21/12/58
   เอกสารแบบรายงานเพิ่มเติม ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายและแนวทาง การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การปฏิบัติ‏   18/12/58
  ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้แก่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร
    14/12/58
  การฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 13     14/12/58
  รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2558    9/12/58
  ผลการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 4/2558    9/12/58
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม    4/12/58
  คปภ แนะแนวทางปฏิบัติก่อนซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร   3/12/58
  การประกวดธิดาช้าง งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2559  26/11/58
  โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2558/59  24/11/58
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2559  20/11/58
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การจัดลำดับผู้แจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาล ไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง  19/11/58
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  18/11/58
  ข่ าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17 พ.ย. 2558  18/11/58
   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา  13/11/58
   สำนักงานแรงงานจังหวัดเปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง  10/11/58
   พระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. 2558  9/11/58
  กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก  9/11/58
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน  9/11/58
   การแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดลำปาง  4/11/58
   คำสั่ง ศอ.ปส.แห่งชาติ เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559  29/10/58
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง  27/10/58
   การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือกทหารฯ ปี 2559  27/10/58
   รับข่าวสารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปางผ่านทางไลน์  22/10/58
   แบบสำรวจการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2558  22/10/58
   กระทรวงพาณิชย์แจ้งการประเมินเป้าหมายการส่งออก สินค้าไทยในปี 2559  22/10/58
   ขอมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ 2558  19/10/58
   การมอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 16/10/58
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม  16/10/58
  ขอเชิญร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2558  15/10/58
  แจ้งกำหนดการเปิดใช้อาคารที่พักผู้โดยสารท่าอากาศยานหลังใหม่ 15/10/58
  การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500,00 โวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก สาย 1  13/10/58
  ขอความร่วมมือแต่งกายในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 13/10/58
  การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500,00 โวลต์ แม่เมาะ 3 - ท่าตะโก สาย 1  13/10/58
  การจัดงานอบรมสัมมนา Thailand Local Government Submit 2015  13/10/58
  ขอความร่วมมือในการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ของอำเภอแม่เมาะ  2/10/58
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย.59) 18/9/58
 ขอเชิญร่วมงานพิธีสวนสนามเทิดพระเกียรติข้าราชการเกษียณอายุราชการของจังหวัดลำปาง  17/9/58
 ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของจังหวัดลำปาง  17/9/58
 การแสดงพระธรรมเทศนา โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในหัวข้อ “สุขทางใจ สุขทางปัญญา สุขศิลปวัฒนธรรมล้านนา และสุขคนดี ในลำปางนครแห่งความสุขและสุจริต”     11/9/58
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน  2/9/58
 ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนโครงการ "ประดับธงในดวงใจ"  13/8/58
 ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนการจัดสร้างสมเด็จองค์ปฐม "พระพุทธเมตตา" ประจำปี 2558  13/8/58
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2558  13/8/58
 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 จังหวัดลำปาง /  เว็บไซต์ Bike for Mom จังหวัดลำปาง
 แนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่  7/8/58
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม  5/8/58
  แบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ฉบับปรับปรุง  5/8/58
  การแข่งขัน เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24  วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558   เวลา 05.45 น. ณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
  กิจกรรมการจัดงาน "แม่จ๋า...ลูกปาแม่แอ่ว"  28/7/58
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎรารชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
 การรักษาสถานที่ราชการในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง (วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา)  27/7/58
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม  13/7/58
  คำสั่งมอบอำนาจการจัดหาพัสดุด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม 13/7/58
  บ. Avis Rent a Car Thailand ผู้ประกอบการรถเช่าและระบบขนส่งมวลชน ขอประชาสัมพันธ์ Website  26/6/58
  กสทช.ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน 26/6/58
  รับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs 25/6/58
 ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย  23/6/58
 แจ้งวิธีการ/ขั้นตอนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จังหวัดลำปาง 22/6/58
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง  15/6/58
  การเลื่อนกำหนดการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ประจำเดือนมิถุนายน  10/6/58
  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2559  10/6/58
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ และวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกบุคคล  9/6/58
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน  5/6/58
  ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  3/6/58
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง จนท.ประจำศูนย์ดำรงธรรม จ.ลำปาง  26/5/58
 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จ.ลำปาง    20/5/58
 โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ ประจำปี 2558  15/5/58
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม  14/5/58
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี    14/5/58
 ขอเชิญสมัครเข้าค่ายข้าว ปี 2558    11/5/58
 การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ในส่วนของจังหวัด)    1/5/58
 แจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงานของ ศูนย์สงงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ    1/5/58
 การจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ในประเทศเนปาล และเชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ  30/4/58
 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จ.ลำปาง    30/4/58
 การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องเดือนพฤษภาคม 2558    28/4/58
 การจัดสร้างพระรุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม    22/4/58
 เลื่อนโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" จากเดิมวันที่ 24 เมษายน 2558 เป็นวันที่ 24 กันยายน 2558 สถานที่เหมือนเดิม    22/4/58
 กำหนดการจัดงานพระราชพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี 2558  20/4/58
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน  20/4/58
 กำหนดการจัดงานวันรัฐพิธี "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2558  9/4/58
 ขอเชิญร่วมงานสลุงหลวงกลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง วันที่ 9 -13 เมษายน 2558  8/4/58
 กำหนดการจัดพิธีดำหัวเนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ วันที่ 16-17 เมษายน 2558  8/4/58
 การจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยและถวายราชสดุดี (ภาคค่ำ) งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  27/3/58
  การจัดพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  27/3/58
 เชิญร่วมพิธีเปิดงาน "รวมพลคนรักการอ่าน เพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และลงนามสัตยาบันส่งเสริมการอ่าน27/3/58
  ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 27/3/58
   กำหนดการ โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ อบต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา 24/3/58
  ประชาสัมพันธ์ และร่วมบริจาคเงินรายการพิเศษ "วันสายใจไทย" ประจำปี 2558  19/3/58
  การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์   27/3/58
  ขอเชิญลงนามถวายพระพรและถวายสัตยาบันส่งเสริมการอ่าน   26/3/58
  แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้รักษาการในตำแหน่ง   25/3/58
  กำหนดการ โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" วันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ อบต.ใหม่พัฒนา อ.เกะคา   24/3/58
  กำหนดการจัดงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช"  13/3/58

  กำหนดการจัดงานพิธีถวายราชสักการะ "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" ประจำปี 2558  13/3/58

   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2558  12/3/58
 แนวทางการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้เข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558   5/3/58

 รายงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง  5/3/58

 รับสมัครนักศึกษาใหม รุ่นที่ 8 ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (ภาคพิเศษ) 2/3/58
   การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ.2558 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ (วันที่ 4 พ.ค.58)  24/2/58
   ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ  24/2/58
  เชิญร่วมงาน "เทศกาลดอกเสี้ยวบาน" ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 23/02/58
  เชิญร่วมงาน "สืบสานตำนานเจ้าพ่อทิพย์ช้าง วีรบุรุษแห่งเขลางค์นคร" 12/02/58
   ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและนำพวงมาลาไปวางถวายเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำปี 2558  4/2/58
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   4/2/58
   การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด   3/2/58
  การดูกิจการและและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษามหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57   13/1/58
   การเลื่อนการจัดงานช้างไทย เป็นวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2558    9/1/58
  เชิญประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม 2558    9/1/58
   ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2558    29/12/57