ปี 63  |ปี 62  | ปี 61  |ปี 60ปี 59 |   ปี 58 ปี 56 |   ปี 55 |  ปี 54
   ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2558    29/12/57
   ขอเชิญชวนส่วนราชการหน่วยงานสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2558    23/12/57
   ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   18/12/57
   รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง    18/12/57
   การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก    17/12/57
   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ข้อปฏิบัติในวันสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ และเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ (ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ)  15/12/57
   การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล    11/12/57
   การรักษาความปลอดภัยห้วงวันหยุดราชการต่อเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2558    9/12/57
   ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม    9/12/57
   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการทดสอบ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง    8/12/57
   ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปี 2557    3/12/57
   ขอเชิญส่วนราชการจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557    3/12/57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง    25/11/57
   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่าง ๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 550 อัตรา   24/11/57
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    20/11/57
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด (สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา)    20/11/57
  อำเภอแม่เมาะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา    20/11/57
   ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา   18/11/57
   ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา    12/11/57
   เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการ "นับถอยหลัง AEC - ความท้าทายและการเตียมความพร้อมทางของประชาคมภาคเหนือ"    12/11/57
   ประชุมสภากาแฟประจำเดือน พฤศจิกายน    5/11/57
   กำหนดการแต่งกายของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน   30/10/57
   ปฏิทินการแข่งขันกีฬาของประเทศ ประจำปี 2557-2558 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย   28/10/57
   เชิญลงทะเบียนร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารภาครัฐ "e-Government Forum 2014"   28/10/57
   รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   28/10/57
   การสร้างภาพลักณ์และกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ (การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2558 เป็นวันหยุดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ)    17/10/57

   สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์การสนับสนุนซื้อดอกแก้วกัลยาและผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา  14/10/57

   ประชุมสภากาแฟประจำเดือน ตุลาคม    9/10/57
   ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา   9/10/57
   การแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมศิษย์เก่ายุพราชวิทยาลัย ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ   8/10/57
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภากาแฟและงานเลี้ยงมุทิตาจิต   11/9/57
   ขอความอนุเคราะห์ถ้วยรางวัลและขอรับการสนับสนุนซื้อบัตร VIP การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ยุพราชวิทยาลัย YAA Open ครั้งที่ 2    10/9/57
   ขอเชิญเข้าร่วมประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่่ื่อนนโยบาย "ลำปางสุจริต"    10/9/57
   ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี ค.ศ. 2015   8/9/57
   ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศาสตร์ (MTM)  2/9/57
   ประชุมสภากาแฟประจำเดือน กันยายน  29/8/57
   ขอเชิญส่วนราชการ/หน่วยงานจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558   21/8/57
   สอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง   8/8/57
  กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557   8/8/57
   ขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนในจังหวัดเกี่ยวกับกล่องแปลงสัญญาณทีวีดิจิตอล  8/8/57
   ประชุมสภากาแฟประจำเดือน สิงหาคม  5/8/57
   การประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557" ของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  5/8/57
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557  (ฉบับปรับปรุง)  30/7/57
   สรุปการประชุมเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   30/7/57
   คำสั่งมอบอำนาจ (คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3037/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557) 29/7/57
   การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  28/7/57
   การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหาร ระดับสูง)  28/7/57
   การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในอำเภอเกาะคา (วันที่ 23 กรกฎภาคม) 21/7/57
   ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติและการเสนอหนังสือราชการต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  18/7/57
   การสนับสนุนกิจกรรมประกาศนโยบายงดเหล้าให้ "ครบพรรษา"   18/7/57
  ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ   16/7/57
  ขอความอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการแสดงพระธรรมเทศนา ถวายตู้ยาสามัญประจำวัดพร้อมเวชภัณฑ์ 77 จังหวัดทั่วประเทศ   15/7/57
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นในประเด็น "โทษประหารชีวิตยังจำเป็นต่อสังคมไทยหรือไม่" ผ่านทางเว็บไซต์  10/7/57
  ขอเชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม   9/7/57
   แบบสรุปข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557   7/7/57
   คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 311/2557 , 312/2557 และคำสั่งสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ 03/2557   7/7/57
   ขอเชิญร่วมบริจาคงาน "วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน"   30/6/57
   มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  30/6/57
   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง  19/6/57
   เชิญร่วมกิจกรรม "คนลำปาง ฮักกั๋นแต้หนา"  19/6/57
   กรอบคำถามสำหรับวิทยากรกระบวนการเพื่อค้นหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน เพื่อการปฏิรูปและแบบสอบถาม ระดับครัวเรือนเพื่อค้นหาปัญหาของชุมชนเพื่อการปฏิรูป 19/6/57
   แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ได้รับอนุมัติในกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 19/6/57
   แบบสรุปผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 มิถุนายน 2557  19/6/57
   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการกำหนดแนวทางในการบริหารงบประมาณรายจ่่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และงบประมาณรายจ่ายก่อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ที่ได้รับอนุมัติในกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  18/6/57
    คำสั่ง กอ.รมน.เรื่องจัดตั้งศูุนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ จ.ลำปาง  17/6/57
   ขอเชิญชวนเสนอผลงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเพื่อรับรางวัล "ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม" ประจำปี พ.ศ. 2557  11/6/57
    ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเขลางค์นคร  5/6/57
แนวปฏิบัติในระหว่างการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  23/5/57
ประกาศ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  22/5/57
การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในอำเภอแม่พริก (วันที่ 27 พฤษภาคม)  21/5/57 
ประกาศ ประกวดราคา โครงการลำปางแบรนด์ “นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูสู่อาเซียน”  21/5/57
ขอบเขตของงาน ( TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการลำปางแบรนด์ นครแห่งวัฒนธรรมล้านนา เปิดประตูสู่อาเซียน”   14/5/57 
การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในอำเภอห้างฉัตร (วันที่ 16 พฤษภาคม) 7/5/57 
ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์งานฉลอง 150 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  6/5/57 
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 (นัดพิเศษ) ณ สมธ. /วันที่ 7 พ.ค. 57   2/5/57 
      ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2557 ณ กฟผ.แม่เมาะ /วันที่ 21 พ.ค.57
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2557 (23 เม.ย. 57)    17/4/57
กำหนดการ จัดงานพิธีดำหัวเนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 ( 18 เม.ย. 57)   9/4/57
กำหนดการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เดินทางไปติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสริม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ   4/4/57
ขอเชิญถวายพระพร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี   2/4/57
สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-13 เม.ย.57   28/3/57
กำหนดการงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง   28/3/57
การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในอำเภอสบปราบ (วันที่ 24 เมษายน) 26/3/57
การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมฉลองครบ 100 ปี เมืองนราธิวาส   24/3/57
การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กระบวนการ และวิธีปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่"   19/3/57
แผนที่ การดำเนินโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ในอำเภอห้างฉัตร (วันที่ 21 มีนาคม 2557)   17/3/57
ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2538  12/3/57
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน มีนาคม 2557   11/3/57
ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่องการจัดตั้งแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองชั้นต้น  11/3/57
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (Regional Research Expo) ประจำปี 2557  10/3/57
เลื่อนกำหนดการ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ประจำเดือนมีนาคม  5/3/57
เลื่อนกำหนดการ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ประจำเดือนกุมภาพันธ์   20/2/57
เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลปกครองและประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกีฎา เล่ม 131 ตอนที่ 12 ก วันที่ 24 มกราคม 2557  18/2/57
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"   18/2/57
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557   13/2/57
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)    12/2/57
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 11 อัตรา   12/2/57
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานเพื่อทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหาร ณ วัดเชียงราย   3/2/57
กำหนดการจัดงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ระหว่างัวนที่ 9-13 เม.ย.57)   27/1/57
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารราชการแบบบูรณาการ   23/1/57
 แผนกำหนดการ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปาง" ประจำปี 2557  20/1/57
การจัดงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2557   17/1/57
โครงการประกวดวาดภาพและประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดของฉันในปี 2020"   17/1/57

ประชุมสภากาแฟประจำเดือน มกราคม 2557   13/1/57

ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง   8/1/57
ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557   7/1/57
การดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56   2/1/57