ปี 63  | ปี 62 |  ปี 61  |ปี 60ปี 59 |  ปี 58 ปี 57 |  ปี 55 |  ปี 54
คำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเกี่ยวกับคดีปราสาทพระวิหาร  27/12/56
การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพิ่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  27/12/56
รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8   27/12/56
รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  24/12/56
ขอเรียนเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นายหยีฟัด แซ่เห้ง (บิดานายศิริชัย ภัทรนุธาพร)   17/12/56
การจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  11/12/56
ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง  11/12/56
หลักเณฑ์การประกวด "นางสาวลำปาง ประจำปี 2557" ในงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2557   6/12/56
ขอเชิญร่วมกิจกรรม แต้มสีแต่งเมือง ภายใต้โครงการนครแห่งความสุข เพื่อวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556    4/12/56
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2556     29/11/56
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556    27/11/56
สมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2556    27/11/56
การประชาสัมพันธ์และชี้แจงทำความเข้าใจ กรณีศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้มีคำพิพากษาในคดีความคำพิพากษา คดีประสาทพระวิหาร ปี 2505     27/11/56
แบบ จ.2 และข้อมูลพื้นฐานกิจกรรมย่อย ( ฉบับแก้ไข)   27/11/56
จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยพายุใต้ฝุ่น "ไห่เยี่ยน" ในประเทศฟิลิปปินส์   21/11/56
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2556   20/11/56
การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก   20/11/56
ขอเชิญชวนบรรพชาอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556   20/11/56
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 จังหวัดลำปาง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5   14/11/56
ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศการรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ช.) เข้ารับราชการ   14/11/56
คำสั่งที่ 3793/2556 ลงวันที่ 8 พ.ย.2556 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  8/11/56
คำสั่งที่ 3704 /2556 ลงวันที่ 31 ต.ค.2556 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   8/11/56
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ"   6/11/56
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนพฤศจิกายน 2556     5/11/56
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ 27   4/11/56

แจ้งผลการดำเนินงานกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย   1/11/56

รับสมัครการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 5   1/11/56
  กฎบัตรตรวจสอบภายใน   30/10/56
รับสมัคร หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2   30/10/56
"กำหนดการ โครงการ"สร้างอนาคตไทย 2020" เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556   29/10/56
กำหนดการรับฟังความคิดเห็นโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ของจังหวัดลำปาง   28/10/56
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์  28/10/56
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอานะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 19/2556   28/10/56
เปลี่ยนแปลงกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2556  21/10/56
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทานในกฐินกาล พุทธศักราช 2556  21/10/56
 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินมหากุศลสามัคคี ปี 2556   21/10/56
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมนิทรรศการและเสวนาโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ภายใต้เชื่องาน "สร้างอนาคตไทย 2020"   21/10/56
 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง  21/10/56
 การประชุมมอบนโยบายการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา  10/10/56
 การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.วันที่ 6 สิงหาคม 2556   10/10/56
 ประชุมสภากาแฟประจำเดือนตุลาคม  8/10/56

 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 ปี 2557   3/10/56

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และ มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556  1/10/56
สนง.จัดหางานจังหวัดลำปาง คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง   17/9/56
ขอเชิญร่วมงานการแถลงผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556   17/9/56
กำชับไม่ให้มีการบุกรุกที่ดินของรัฐและยึดคืนที่ดินที่ประชาชนได้บุกรุกไปแล้วคืน   16/9/56
การจัดทำข้อมูลประกอบการแถลงผลการปฏิบัติราชการการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   3/9/56
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน   29/8/56
แผนที่และกำหนดการ "หน่วยบำบัดทุกข์ประจำเดือนกันยายน 2556 (วันที่ 5 กันยายน 2556) ณ โรงเรียนบ้านแม่ตา
หมู่ 1 ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
  26/8/56
ประชาสัมพันธ์สายด่วนคนพิการ   22/8/56
สนง.ขนส่งจังหวัดประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลขทะเบียนสวยของ จ.ลำปาง ครั้งที่ 5   22/8/56
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องการตั้งชื่อห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง 14/8/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556  14/8/56
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา   13/8/56
รวมกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกัประกาศนายกรัฐมนตรีเรื่อง พื้นที่ปรากฎเหตุการณ์ อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 31 ก.ค.56  13/8/56
ขอเชิญร่วมประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์  8/8/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556  2/8/56
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556  2/8/56
ช่องทางการรับแบบบันทึกการร้องทุกข์ จากผู้บริโภค 4 แห่ง  31/7/56
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการจัดสรรเวลาเข้าใช้สถานที่พักเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2556  31/7/56
การรณรงค์และกวดขันไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียน 31/7/56
กระทรวง ICT จัดงานอบรมสัมมนา eGovernment forum 2013 วันที่ 21-22 ส.ค.56  29/7/56
กำหนดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2556  26/7/56
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม  24/7/56
สมุดลงนามผู้ปฏิบัติตนงดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวง   18/7/56
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีฯ ขอเลื่อนการถวายผ้าป่าเพื่อร่วมสมทบทุนการก่อตั้งมูลนิธิภายในศูนย์สงเคราะห์ และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จากวันที่ 12 ก.ค.56 เป็นวันที่ 11 ก.ค.56   10/7/56
ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาพระราชทาน   8/7/56
หน่วยงาน/องค์กรกำลังสำรองที่ให้การสนับสนุนกิจการกำลังสำรองผ่านทางสื่อมวลชนทุกชนิดที่สามารถกระทำได้ทั้ง ทางทุกหน่วยงาน  3/7/56
การจัดทำระบบฐานข้อมูลสัญญาร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  2/7/56
บทสรุปผู้บริหาร ( Executive Summary) รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  28/6/56
การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม  28/6/56
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข วันที่ 8 กรกฎาคม ณ ที่ทำการตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร  28/6/56
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม  27/6/56
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติป้องกันและปรามปรามการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556   26/6/56
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง  19/6/56
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.กำหนดจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2556   7/6/56
ผลการคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานหรือองค์กรเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดลำปาง   6/6/56
การประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน 2556   31/5/56
เอกสารประกอบการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 (การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1)   28/5/56
พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556   27/5/56
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด   23/5/56
ขยายเวลาการร่วมชมนิทรรศการด้านทรัพยากรน้ำในการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม  22/5/56
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 5/2556   22/5/56
ก.พ.รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2556   21/5/56
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนส่งผู้แทน เพื่อคัดเลือกกรรมการสรรหากรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง   20/5/56
รายงานประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556   20/5/56
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนพฤษภาคม ณ อาคารนันทนาการ กฟผ.แม่เมาะลำปาง   17/5/56
การประชาสมพันธ์และตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายทองรูปพรรณ   17/5/56
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแผนที่ โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" อ.เสริมงาม จากวันที่ 22 พ.ค.56 ณ โรงเรียนเสริมงามพิทยาคม เป็น วันที่ 6 มิ.ย.56 ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม   15/5/56
ขอเชิญเที่ยวงานรัฐสภาพัฒนาประชาธิปไตย "ความเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย"   14/5/56
"กำหนดการ" และ "แผนที่หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" วันอังคารที่ 7 พ.ค.56 ณ อำเภอแม่พริก    30/4/56
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และแนวทางการปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กร ที่ประสงค์ส่งผู้แทนเป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง    26/4/56
สรุปแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ และการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ    25/4/56
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ศิลปการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ"    11/4/56
สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 15    10/4/56
กำหนดการจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2556   4/4/56
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง   3/4/56
การสวมใส่เสื้อประจำจังหวัดลำปาง / ตัวอย่างแบบเสื้อประจำจังหวัดลำปาง / ใบสั่งจองเสื้อ   2/4/56
กำหนดการจัดงานพิธีดำหัว เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2556    1/4/56
การจัดงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช" ประจำปี 2556    1/4/56
แบบสำรวจมาตรการประหยัดพลังงานใรอาคารควบคุมภาครัฐ (7 sheet)    15/3/56
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2556    15/3/56
แผนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" อ.วังเหนือ วันที่ 21 มี.ค.56 เปลี่ยนจาก "อบต.ทุ่งฮั้ว" เป็น "วัดทุ่งฮั้ว    13/3/56
ศาลปกครองรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น   13/3/56
มาตราการบรรเทาผลกระทบทางลบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและเพิ่มขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)   12/3/56
งานนิทรรศการและการสัมมนาแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง พ.ศ. 2556 – 2563 หรือ นิทรรศการ Thailand 2020 ก้าวใหม่ เชื่อมไทยสู่โลกการลงทุนของประชาชนเพื่อประชาชน ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2556   11/3/56

ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 รับสมัครโครงการเดินสู่ประตูกองทัพ   7/3/56

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ.2556   7/3/56
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม 2556   5/3/56
กรมทางหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  27/2/56
วันหยุดราชการเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 (วันที่ 12-16 เม.ย.56)   22/2/56
กำหนดการและแผนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" อ.วังเหนือ วันที่ 21 มี.ค.56  19/2/56
กำหนดการและแผนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" อ.งาว วันที่ 7 มี.ค.56  19/2/56
เชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2556   18/2/56
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง   7/2/56
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556   5/2/56
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ วันที่ 14 ก.พ.56 ณ วัดป่าตันหลวง หมู่ 6 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  24/1/56
ตัวอย่างแบบเสื้อประจำจังหวัดลำปาง / ใบสั่งจองเสื้อ  16/1/56
ประชุมสภากาแฟประจำเดือนมกราคม 2556   10/1/56
  กำหนดการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ (ตอนบน) ของนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 55 และ ปรอ. รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2556 ณ จังหวัดลำปาง   2/1/56
 รายนามนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (วปอ. รุ่นที่ 55)   2/1/56
 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ วันที่ 17 ม.ค.56 ณ วัดพระธาตุจอมปิง ต.นาแก้ว อ.เกาะคา จ.ลำปาง  23/12/55