โครงการพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากไทยในยุคหลังโควิด 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำเอกสารและคลิปวิดีโอ สำหรับเผยแพร่ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ 23/09/65
เอกสาร "พลิกโฉมวิสาหกิจชุมชน สู้โควิด 19"
คลิปวิดีโอโครงการฯ
จังหวัดลำปาง ประกาศลำดับรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดลำปาง 100 ราย และ สนง.คลังจังหวัดลำปาง 100 ราย (ให้ผู้ขึ้นบัญชีฯ มาแสดงตัวด้วยตัวเอง ในวันที่ 19-23 ก.ย.65 เวลา 09.00-15.00 น. พร้อมยื่นหลักฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแจ้งในประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากฯ ไปจำหน่าย ลงวันที่ 15 ส.ค. 65) 15/09/65
ประกาศจังหวัดลำปาง ลำดับรายชื่อ จำนวน 100 ราย
ประกาศสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง ลำดับรายชื่อ จำนวน 100 ราย
ประกาศบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 06/09/65
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ประกาศลำดับรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดลำปาง 31/08/65
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นฯ
รายชื่อผู้ไม่ผ่านการตรวจคุณสมบัติเบื้องต้นฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 30/08/65
บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการส่งเสริมการใช้วัสดุก่อสร้าง ประเภทปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก สำหรับการก่อสร้างของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25/08/65
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง การแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง 15/08/65
แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 02/08/65
สำนักงานจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ 02/08/65
สำนักงานจังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ 25/07/65
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดลำปาง ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง หรือที่ทำการปกครองอำเภอ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครฯ ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 4 -10 สิงหาคม 2565 ณ ที่ทำการปกครอง กลุ่มงานปกครอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง (ในวันและเวลาราชการ) 25/07/65
สำนักงานจังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 04/07/65
ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการ FTI Expo 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 24/06/65
( ร่าง ) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 22/06/65
ขอเชิญชวนดาวน์โหลด หนังสือ "วันป่าชุมชนแห่งชาติ" เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ 07/06/65
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) 26/05/65
ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 06/05/65
การตรวจสอบรายงานการเงิน กรมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2564 21/04/65
ประกาศอำเภอแม่พริก เรื่อง ให้เจ้าของเครื่องประดับติดต่อและแสดงตน21/04/65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (เพศชาย) ทดแทนอัตราว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 09/03/65
ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง 24/02/65
ผลรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 16/02/65