ประกาศกรมการขนส่งทางราง เรื่อง สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงข่ายรถไฟให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงพื้นที่ทั่วประเทศและรองรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบได้อย่างไร้รอยต่อ 6/05/65
การตรวจสอบรายงานการเงิน กรมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งวดปีงบประมาณ 2564 21/04/65 
ประกาศอำเภอแม่พริก เรื่อง ให้เจ้าของเครื่องประดับติดต่อและแสดงตน 21/04/65 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (เพศชาย) ทดแทนอัตราว่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 09/03/65 
ประกาศกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิก
กองอาสารักษาดินแดนปฏิบัติภารกิจในสังกัด
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง
24/02/65
 
ผลรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2565 16/02/65