ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563   24/12/62
 การเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   16/12/62
 ประชาสัมพันธ์ การสั่งจองวัตถุมงคลพระยาพิชัยดาบหัก รุ่น "237 ปี พ่อกลับบ้านเกิด"     13/12/62
 เอกสารประกอบหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.2/ว 49387     28/11/62
 แบบรายงานแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ    28/11/62
 กฎบัตรการตรวจสอบภายในและกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง    26/11/62
  คำสั่งมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  7/11/62
  แผนงาน/โครงการ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางตามโครงการ แก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดลำปาง   31/10/62
  ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนง.ทุนหมุนเวียน (พนักงานห้องปฏิบัติการ)   22/10/62
  ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  18/10/62
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล สนจ.ลำปาง  15/10/62
  คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใหแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  7/10/62
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)   7/10/62
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ พนักงานราช
ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
  24/9/62
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อเสนอแนะขององค์กรอิสระฯ   12/9/62
  การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   10/9/62
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒   4/9/62
  แบบรายงานรายชื่อผู้ที่ได้รับแต่งตั้งในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   2/9/62
  การแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด   26/8/62
  แนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องทั่วไปต่อคณะรัฐมนตรี   7/8/62
  แก้ไขในส่วนขององค์ประกอบของคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ ประโยชน์จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด   19/7/62
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการข้อมูลและการขอใช้ประโยชน์ จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทั่วประเทศ   10/6/62
  ดาวน์โหลด logo   "ลำปางเย็นสบายเขียวสวยด้วยมือเรา"   6/6/62
  ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน   30/5/62
  "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"  29/4/62
  การเปิดรับการเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชนในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  26/4/62
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก กำหนดให้มีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ  11/4/62
  ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2562
  3/4/62
  กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562   26/3/62
  แจ้งมาตรการควบคุมการประกอบธุรกิจรับ-ส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย  20/3/62
  ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา   14/3/62
  ระเบียบการรับสมัคร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง
  7/3/62
  ารเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562  4/3/62
  ผลการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2562   25/2/62
  บัญชีปัญหา/ความต้องการที่ไม่สามารถแก้ไขหรือขอสนับสนุน งบประมาณจากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ส่วนกลาง  25/2/62
  รายงานแนวทางการสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการมาตรฐาน ในประเทศไทย  12/2/62
  ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  4/2/62
 การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในท้องที่จังหวัดลำปาง  25/1/62
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนปั่นจักรยานอุ่นไอรัก (เพิ่มเติม) จำนวน 455 คน หลังจากปิดระบบวันที่ 27 พ.ย. 2561  9/1/62