โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยเย๊าะพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเถิน  25/12/61
  ผลการออกเลขรางสวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562  24/12/61
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562  17/12/61
  การจัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ในระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง  13/12/61
  หจก.พัชรการยาง ได้รับมาตรฐานของกรมทางหลวง  13/12/61
  พิธีรับมอบเสื้อพระราชทาน ในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง  30/11/61
 รายชื่อลำปางวิ่งต้านโกง  28/11/61
 ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐ  26/11/61
 ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)  15/11/61
 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ฯ รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  12/11/61
 ประกวดราคาจ้างจัดงานน้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2562 (จัดแสดงวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบแสง สี เสียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-BIDDING)  5/11/61
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาว และของดีนครลำปาง ประจำปี 2562 24/10/61
 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดพิธีบำเพ็ญการกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 8/10/61
 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 22/10/61
 โครงการ Thailand Local Government Summit 2018  5/10/61
 สปร.ให้บริการทางวิชาการหรือการวิจัยของมูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ  3/10/61
 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง  3/10/61
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจและสั่งใช้เป็นสมาชิก กองอาสารักษาดินแดง  18/9/61
 กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุ และสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง จำนวน 2 อัตรา  7/9/61
 กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22/8/61
 แบบฟอร์มเอกสารประกอบโครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 7/8/61
 การบริการของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC)  3/7/61
 บัญชีโครงการ (ฉบับส่วนราชการ) ส่งส่วนราชการในจังหวัดลำปาง  28/6/61
 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 1 อัตรา  22/6/61
 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปางรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 20/6/61
 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน "ราชภัฏ Book&IT fair ครั้งที่ 13"  15/6/61
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  14/6/61

 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อการท่องเที่ยว จ.ลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ ปชส.การท่องเที่ยว จ.ลำปาง ภายใต้แคมเปญ "ลำปาง...ปลายทางฝัน" โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  11/6/61

 ศูนย์สร้างทางลำปางรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป  8/6/61
 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2561-2564  7/6/61
      -
google drive
      - one drive
 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  6/6/61
 การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง  6/6/61
 การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น 5/6/61
 โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบ ในเรื่องการแข่งขันบนเวทีโลก 24/5/61
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  24/4/61
 สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงาน  30/3/61
 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน  29/3/61

 ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นจ้าหน้าที่กองทุนฯ   9/3/61

 การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญา ร่วมลงทุน ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ   22/2/61
 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  18/1/61
 ศูนย์อนามัยกลุ่มพันธุ์ชาติ ชายขอบ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา   18/1/61
  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561   5/1/61