ปี 63  | ปี 62  |  ปี 61 ปี 59  |   ปี 58   ปี 57  ปี 56  ปี 55 ปี 54
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) และทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2  28/12/60
การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทย ผ่านสื่อทันสมัย  22/12/60
ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดง (เพศหญิง) ประจำปีงบประมาณ 2561  21/12/60
ประกาศจังหวัดลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  20/12/60
การจัดทำบัญชีสำรอง เพื่อรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่ายของจังหวัดลำปาง และสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง    20/12/60
ประกาศจังหวัดลำปาง การประกวดธิดาช้าง ในงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561     8/12/60
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ประจำจังหวัดลำปาง“เติมทุน เสริมแกร่ง สานพลัง”     7/12/60
ประชาสัมพันธ์ประกวดนางสาวลำปาง ประกวดธิดาช้าง และประกวดร้องเพลงผู้นำท้องถิ่น จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561     6/12/60
ประกาศจังหวัดลำปาง การประกวดนางสาวลำปาง ประจำปี 2561     29/11/60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแเดน     27/11/60
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  27/11/60
รายงานผลการดำเนินงาน รายการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา อย่างยั่งยืน" วันที่ 17 พ.ย.60  23/11/60
ประชาสัมพันธ์โครงการแม่มอกหลั่นล้าอีโคโนมี 22/11/60
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  14/11/60

ประชาสัมพันธ์หน้าเพจ Facebook สถาบันดำรงราชานุภาพ (page มหาดไทย Knowledge Management)  13/11/60

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบและแรงงานข้ามชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  03/11/60
กฎบัตรการตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง 02/11/60
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561    30/10/60
การจัดทำบัญชีสำรองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย ของจังหวัดลำปาง และ สนง.คลังจังหวัดลำปาง    30/10/60
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ และการให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี    20/10/60
กิจกรรมแสงแห่งรักออนไลน์ ตามโครงการ "แสงแห่งรัก" โดยธนาคารออมสิน    18/10/60
การประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560    16/10/60
คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (คำสั่งที่ 4487/2560)    11/10/60
โครงการ Thailand Local Government Summit 2017    4/10/60
การมอบอำนาจการให้ความเห็นชอบแผนและการเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี    22/9/60
การกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง    22/9/60
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561    20/9/60
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง   6/9/60
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ของที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง    5/9/60
การมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ    4/9/60
โครงการ "ปั่นเพื่อน้อง กรุงเทพฯ เชียงใหม่"    4/9/60
โครงการจัดสร้างพระกริ่ง-เหรียญ "พระพุทธโสธร" รุ่น ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 60    4/9/60
ที่ทำการปกครอง จ.ลำปาง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนง.ราชการทั่วไป    29/8/60
สนง.อุตสาหกรรม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็น พนง.ราชการทั่วไป    29/8/60
แบบแจ้งการฝ่าฝืนการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ    24/8/60
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2560-2579    21/8/60
ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ปี 62 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นฐานระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562    16/8/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง   15/8/60
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   9/8/60
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนง.ขับรถยนต์   4/8/60
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งหลวง ม.5 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  3/8/60
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน สิงหาคม 2560  28/7/60
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   26/7/60
พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) ปี 2560 มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พ.ค.60   24/7/60
ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านห้วยป้าย ม.6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ  18/7/60
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดแนวทางและกรอบเวลาในการพิจารณาสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอี ตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง   1/7/60
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน กรกฎาคม 2560   20/6/60
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี  8/6/60
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดลำปาง   7/6/60
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  ก.การต่างประเทศ   5/6/60
สนง.อุตสาหกรรม ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นักวิชาการเงินและบัญชีฯ  5/6/60
สนง.อุตสาหกรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา   30/5/60
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน มิถุนายน 2560   26/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.ลำห้วยปั๋น ช่วงไหลผ่าน ม.9 ต.ปงเตา อ.งาว  24/5/60
การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี พ.ศ.2560   19/5/60
การสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 (โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่)   19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (วางกล่องแกเบียน Gabion ป้องกันตลิ่งพัง) ณ ลำน้ำแม่ยาว บ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (ฝายน้ำล้นด้วยการวางกล่องแกเบียน Gabion) ณ บ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถ.สายบ้านมั่ว-นาเห็น ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม  19/5/60
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน พฤษภาคม 2560   15/5/60
TOT แจ้งสถานที่ติดตั้ง WIFI ฟรี จังหวัดลำปาง ตามโครงการของกระทรวงดิจิทัลฯ งวดเดือนพฤษภาคม   8/5/60
ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดลำปาง เรื่อง ธุรกิจที่อยู่ในข่ายสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดลำปาง   1/5/60
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน เมษายน 2560   11/4/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร   11/4/60
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งรายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2560   31/3/60
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองตึงเหนือ ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ  30/3/60
ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ  15/3/60
คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ   9/3/60
ม.นเรศวร (จ.พิษณุโลก) สนับสนุนระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน   8/3/60
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2560   3/3/60
สทอภ.จัดอบรมภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง และอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2560   3/3/60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดลำปาง  28/2/60

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560   23/2/60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สอบภาคปฏิบัติทางด้าานคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดลำปาง  17/2/60
 อำเภอแม่ทะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน   15/2/60
 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของภาค   10/2/60
 ประชุมสภากาแฟประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560   8/2/60
 แบบเสนอโครงการแบบย่อ (Project idea) โครงการตามแผนพัฒนาภาค ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  8/2/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถ และแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรตำแหน่ง พนง.วิชาการเงินและบัญชี สนจ.ลำปาง   3/2/60
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs   30/1/60
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560 "   25/1/60
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน มกราคม 2560   23/1/60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดลำปาง   18/1/60

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง   17/1/60

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของจังหวัดลำปาง   17/1/60
ประกาศ ก.ต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน   16/1/60
 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย   16/1/60
 น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2560   16/1/60
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)   12/1/60
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานใน สนง. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง   11/1/60
  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2560   5/1/60