ปี 63  | ปี 62  |  ปี 61 |   ปี 60 |  ปี 58   ปี 57  ปี 56  ปี 55 ปี 54
  ที่ทำการปกครองอำเภอวังเหนือ ดำเนินการประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก่อ โครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ.2560   26/12/59
  ที่ทำการปกครองจังหวัดดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาจัดงาน น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2560   9/12/59
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าเซรามิก (Road Show) 7/12/59
  การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ :geoinfotech 2017   8/12/59
  การคัดเลือกธิดาช้าง งานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560   7/12/59
  เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม   7/12/59
  ประกาศกรมชลประทาน กำหนดวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง   30/11/59
  ประกาศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สรุปการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน   30/11/59
  ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560   29/11/59
  ประกาศจังหวัดลำปาง การคัดเลือกสาวงามจังหวัดลำปาง   23/11/59
  เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อหารือมาตรการ ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองลำปาง   23/11/59
  สำนักงาน ก.พ.ร.รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11   22/11/59
  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร ม.3 บ้านร่องเห็ด ต.บ้านแหง อ.งาว  21/11/59
  รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานใน สนง.กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง   17/11/59
  รับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จ.ลำปาง  17/11/59
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559  17/11/59
  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งโป่ง บ้านห้วยต้นเคาะ ม.7 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ   15/11/59
  ราคากลางและการคำนวณราคากลาง การก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบแมน้ำวัง บ้านใหม่ ม.6 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ   15/11/59
  กำหนดการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560   11/11/59
  การพิจารณาจัดทำคุณลักษณะของกล้องวงจรปิด cctv จังหวัดลำปาง   11/11/59
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือราชการ และข้อตรวจพบที่สำคัญของหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด   7/11/59
  เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤศจิกายน  7/11/59
  ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29 ถึง 4 พ.ย. 2559  4/11/59
   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  27/10/59
   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง   21/10/59
   รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย   21/10/59
   ประชาสัมพันธ์ สถานที่ในงานจัดเลี้ยง สัมมนาและที่พัก จังหวัดเชียงใหม่   20/10/59
   การมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  13/10/59
   การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  12/10/59
   การรับสมัครวุฒิอาสาธนาคารสมอง  7/10/59
   ประกาศหลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาและผังกระบวนงานขอประกันตัวผู้ต้องหา  28/9/59
   ขอความร่วมมือการประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2559   21/9/59
   สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ระหว่างวันที่ 15-28 ก.ย.59   21/9/59
   รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  21/9/59

  แผนปฏิบัติการขยะมูลฝอยจังหวัดลำปาง พ.ศ.2559-2560  13/9/59

   รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำปาง ( อจร.จังหวัดลำปาง)ครั้งที่ 2/2559  13/9/59
  การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม "หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 16" สถาบันพระปกเกล้า   13/9/59
  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมูบ้าน/ชุมชน มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560   13/9/59
  สป.มท.ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  9/9/59
  เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกันยายน  26/8/59
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   9/8/59
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน(ชาย)เข้ารับราชการ  3/8/59
 เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม  29/7/59
  รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559"   22/7/59
  สรุปผลการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ จ.ลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   21/7/59
  งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 25   8/7/59
  กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์ การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเรื่อง "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"   8/7/59
  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จ.ลำปาง) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนง.สมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5   6/7/59
  สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2559   6/7/59
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการทางวิชาการ โครงการ eGovernment Forum 2016   5/7/59
  โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่"   5/7/59
  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จ.ลำปาง) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนง.สมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จ.ลำปาง   5/7/59
  ม.ราชภัฏลำปาง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559   5/7/59

  สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (30 พ.ค. - 3 มิ.ย.59) ฉบับที่ 13/2559  4/7/59

   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม   27/6/59
  สรุปผลการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อแนวเส้นทางและรูปแบบถนนโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) งานสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่อจราจรทางเลี่ยงเมืองลำปาง   24/6/59
   ร่างกำหนดการ โครงการ สนช.พบประชาชน ณ จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ระหว่างวันเสาร์ที่ 25-วันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2559 (ปรับปรุงล่าสุด 22มิ.ย.59)   23/6/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 33)     23/6/59
    สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี    20/6/59
   ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง "ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทย ก้าวหน้า "     8/6/59
   การสรรหาที่ดินเพื่อก่อสร้างที่ทำการ สนง.ประกันสังคม จ.ลำปาง     6/6/59
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมิถุนายน    3/6/59
  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559‏    1/6/59
  รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2559‏    31/5/59
  ม.สวนดุสิต รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจการบิน ปีการศึกษา 2559   25/5/59
  ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามรอยอารยธรรมมหัศจรรย์ สีสันวัฒนธรรมล้านนา 4 จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/5/59
  ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาจัดกิจกรรมล้านนาผจญภัย (แอดเวนเจอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  24/5/59
  รายงานการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำปาง (อจร.จังหวัดลำปาง) ครั้งที่1/2559    23/5/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 26)    13/5/59
   การขยายระยะเวลาปรับลดราคาจำหน่วยปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าวฤดูกาลผลิต 2559/60     13/5/59
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม    3/5/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 25)    2/5/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 24)    8/4/59
 เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรฯ การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 7    19/4/59
  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จ.ลำปาง) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ     12/4/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 23)    8/4/59
  เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน    4/4/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง ‏   30/3/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 22)     25/3/59
  การจัดงานพิธี "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"    23/3/59
  การจัดงานพิธี "วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" งานวันข้าราชการพลเรือน   21/3/59
  สนง.แรงงานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นบนมือถือ "Smart Labour"‏    21/3/59
  งานประเพณี "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง" ‏    18/3/59
  "บันทึกประวัติศาสตร์ 100 ปี รถไฟรถม้า นครลำปาง"    18/3/59
  การจัดงานพิธีดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ‏    11/3/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 21)     18/3/59
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาธนาคารไอซีบีซี (ไทย)จำกัด (มหาชน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อไปศึกษาวิชา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559 ‏    15/3/59
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ‏    15/3/59
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 20)     14/3/59
  รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2559‏    11/3/59
  คู่มือการดำเนินงานศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน นอกสถานศึกษา     8/3/59
  สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน     7/3/59
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม    7/3/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 18)     26/2/59
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่ในเครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 2     26/2/59
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 14     26/2/59
   โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว"     26/2/59
   ผลสำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล"     25/2/59
   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     23/2/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 17)     19/2/59
   ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559     18/2/59
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนกุมภาพันธ์     12/2/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 16)    12/2/59
   ‏แจ้งเปลี่ยนชื่อ สนง.จากศูนย์โรคเรื้อนที่ 10 ลำปาง เป็นศูนย์โรคเรื้อนที่ 1 ลำปาง     12/2/59
   ‏การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง     10/2/59
   ‏ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมกาดล้านนา (Lanna Travel Mart) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     8/2/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 15)    5/2/59
   ประชาสัมพันธ์ระบบการรายงานและติดตามสถานการณ์จังหวัดยโสธร   3/2/59
   โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 ในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น   3/2/59
   รายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2559   1/2/59
   การอนญาตใช้ชื่อจังหวัดและเครื่องหมายราชการของจังหวัด ตาม พรบ.เครื่องหมายราชการ พุทธศักราช 2482   29/1/59
   ภาพกิจกรรมงานเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 28 (วันที่ 1-13 ธันวาคม 2558)   28/1/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 14)  28/1/59
   แบบรายงานการวัดผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   26/1/59
  ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) จังหวัดลำปาง   25/1/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 13)   20/1/59
   โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 1   20/1/59
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน (AEC Business Support Center) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง (ฉบับที่ 10)   18/1/59
   เชิญร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมกราคม  18/1/59
  สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จ.ลำปาง) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ   18/1/59
  รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2558  15/1/59
  การจัดงานวันรัฐพิธี "วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ประจำปี 2559   14/1/59
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน "ราชภัฏ IT Fair ครั้งที่ 11"   14/1/59
  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2559   6/1/59