ปี 59  |   ปี 58   ปี 57  ปี 56  ปี 55 ปี 54
ข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเข้าข้อมูล GIS แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริฯ  15/3/60
คู่มือปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ISO/IEC 29110 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ   9/3/60
ม.นเรศวร (จ.พิษณุโลก) สนับสนุนระบบรายงานสถานการณ์การเผาจากข้อมูลจุดความร้อน   8/3/60
ประชุมสภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2560   3/3/60
สทอภ.จัดอบรมภูมิสารสนเทศ สำหรับผู้บริหารระดับสูง และอบรมด้านเทคโนโลยีอวกาศ ประจำปี 2560   3/3/60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดลำปาง  28/2/60

รายงานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560   23/2/60

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ (สอบภาคปฏิบัติทางด้าานคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดลำปาง  17/2/60
 อำเภอแม่ทะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน   15/2/60
 แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของภาค   10/2/60
 ประชุมสภากาแฟประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560   8/2/60
 แบบเสนอโครงการแบบย่อ (Project idea) โครงการตามแผนพัฒนาภาค ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  8/2/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ประเมินความรู้ความสามารถ และแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการเลือกสรรตำแหน่ง พนง.วิชาการเงินและบัญชี สนจ.ลำปาง   3/2/60
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือธุจกิจ SMEs   30/1/60
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2560 "   25/1/60
ประชุมสภากาแฟประจำเดือน มกราคม 2560   23/1/60
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานจังหวัดลำปาง   18/1/60

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง   17/1/60

ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของจังหวัดลำปาง   17/1/60
ประกาศ ก.ต่างประเทศ เรื่องหลักเกณฑ์การประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับเยาวชน   16/1/60
 โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย   16/1/60
 น้อมรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นครลำปาง ประจำปี 2560   16/1/60
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)   12/1/60
  กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ รับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานใน สนง. กองทุนพัฒนาไฟฟ้า โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง   11/1/60
  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2560   5/1/60