แนวทางการจัดงานรัฐพิธีและงานพิธีของจังหวัด  3/4/63
 การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน
(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
 25/3/63
 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 6-7)
 23/3/63
 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 4-5)
 19/3/63
 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 1-3)
 18/3/63
 การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2563  18/3/63
 ประกาศ e-bidding จ้างเหมาทำความสะอาด  13/3/63
 ประกาศรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน  13/3/63
 ผลการคัดเลือกเยาวชน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2563 4/3/63
 รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563
 6/2/63
 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 27/1/63
 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 20/1/63
 การรับฟังความคิดเห็นโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ในโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ"  / คลิก ....ส่งความคิดเห็นฯ 13/1/63
 ที่ทำการปกครองจังหวัดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลา สถานที่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง  3/1/63
 ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563   24/12/62