ประกาศกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นจ้าหน้าที่กองทุน   9/3/61

 การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญา ร่วมลงทุน ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ   22/2/61
 แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัด/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  18/1/61
 ศูนย์อนามัยกลุ่มพันธุ์ชาติ ชายขอบ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา   18/1/61
  ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2561   5/1/61