สารบัญ


ธงประจำจังหวัดลำปางสัญลักษณ์จังหวัดลำปาง

คำขวัญของจังหวัดลำปาง

ธงประจำจังหวัดลำปาง

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สภาพทั่วไป

สภาพการเมืองการปกครอง

สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

สภาพทางสังคม

 

สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง
www.lampang.go.th
ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5027