สารบัญ


สัญลักษณ์จังหวัดลำปาง

ตราประจำจังหวัดลำปาง

รูปไก่ขาวยืนอยู่ในซุ้มมณฑปพระธาตุลำปางหลวง

         หมายถึง ไก่เผือก เป็นสัญลักษณ์ที่มีมาตั้งแต่สมัยเมืองกุกุตตนคร (ตำนานเมืองลำปาง) และได้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญ โดยปรากฏเครื่องหมายไก่เผือก คู่กับ ดวงตราแผ่นดินในศาลากลางเมืองลำปาง ตั้งแต่สมัยเริ่มเปลี่ยนที่ทำการเมืองจาก "เค้าสนามหลวง" เป็นศาลากลางเมืองนครลำปางขึ้น ในสมัยเริ่มสร้างศาลากลางหลังแรก เมื่อ พ.ศ. 2452

         ซุ้มมณฑปที่วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นศิลปกรรมล้านนาที่งดงามมาก วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง มีองค์พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสัญลักษณ์จังหวัดลำปาง

คำขวัญของจังหวัดลำปาง

ธงประจำจังหวัดลำปาง

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

สภาพทั่วไป

สภาพการเมืองการปกครอง

สภาพทางเศรษฐกิจ

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

สภาพทางสังคม

 

สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดลำปาง www.lampang.go.th
ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทร./โทรสาร 0 5426 5027