ประวัติ
นายสุวัฒน์  พรมสุวรรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันเกิด
16 เมษายน 2500
ภูมิลำเนา

จังหวัดอุตรดิตถ์

ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)     มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการรับราชการ

- ปี  2523   ปลัดอำเภอ อ.ภูเรือ จ.เลย
- ปี  2544   นายอำเภอดอนพุด จ.สระบุรี
- ปี  2546   นายอำเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม
- ปี  2547   นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
- ปี  2549   นายอำเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม
- ปี  2552   ปลัดจังหวัดแพร่                
- ปี  2552   ปลัดจังหวัดเชียงราย            
- ปี  2554   ปลัดจังหวัดลำปาง              
- ปี  2555   รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก    
- ปี  2558   ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ( ถึง 30 กันยายน 2559)
- ปี  2559   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน)

ประวัติการฝึกอบรม / ศึกษาดูงาน 

ปี  / หลักสูตร

- 2524   ปลัดอำเภอ (วิทยาลัยการปกครอง)
- 2539   นายอำเภอ รุ่นที่ 41 (วิทยาลัยการปกครอง)
- 2542   หลักสูตรนานาชาติด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ประเทศสิงคโปร์)
- 2547   นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 45 (สถาบันดำรงราชานุภาพ)
- 2556   พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่5 (กระทรวงมหาดไทย)
- 2557   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 7 (สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
ประสบการณ์ในการทำงาน 

-  ได้รับรางวัลชนะเลิศสำนักทะเบียนกิ่งอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544 (อ.บึงนาราง)
-  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักทะเบียนอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547(อ.อัมพวา)
-  ได้รับรางวัลศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)อำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2547 (อ.อัมพวา)
-  ได้รับรางวัลนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการนายอำเภอของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2547
-  ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2547 จังหวัดสมุทรสงคราม
-  ได้รับรางวัลชนะเลิศตามโครงการประกวดอำเภอ...ยิ้ม “ส้วมสะอาดมาตรฐาน HAS” ประจำปี พ.ศ.2548 จ. สมุทรสงคราม
-   เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติ ตามมาตรา 24 พรบ.สัญชาติ พ.ศ. 2508
-   เป็นอนุกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการกลั่นกรองการพิจารณาให้สัญชาติไทยแก่ชนกลุ่มน้อย
-   เป็นรองประธานคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย-เมียนมา (ฝ่ายไทย) เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย-เมียนมา
-   เป็นประธานคณะทำงานเพื่อประสานงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก (ส่วนหน้าสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
-  เป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก ประกอบด้วย
1) ด้านสิทธิประโยชน์ ขอบเขตพื้นที่ และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน
2) ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน การสาธารณสุข และความมั่นคง
3) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร

ผลงานริเริ่ม 

-  ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยไม่ใช้เงินราชการกว่า 500,000 บาท
-  เป็นอำเภอเจ้าภาพโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งแรกของประเทศไทยที่ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี
-  สร้างอาคารที่ว่าการอำเภอดอนพุด หลังใหม่
-  สร้างศูนย์วัฒนธรรมอำเภออัมพวา และ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม
-  เริ่มโครงการตลาดน้ำยามเย็นของ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบัน
-  ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จังหวัดตาก