ประวัติ นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

นายสุวรรณ  กล่าวสุนทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

วัน เดือน ปีเกิด 16 กรกฎาคม 2497   
ภูมิลำเนาเดิม จังหวัดลำปาง
คู่สมรส

นางจงกลณี  กล่าวสุนทร        
อาชีพ  นักบริหารระดับ 10 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เขต 1) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

บุตร

นางสาววิภัชบุญ    กล่าวสุนทร  
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

นางสาวจิตสุวรรณ    กล่าวสุนทร
ปัจจุบันกำลังศึกษาภาษาจีนหลักสูตรพิเศษ (ขงจื้อ) ณ มหาวิทยาลัยฝึกหัดครู แห่งยูนนาน ( Yunnan Normal University ) ประเทศจีน

ประวัติการศึกษา

โรงเรียนพินิจวิทยา

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

 ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 พัฒนบริหารศาสตรมหาบััณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 34

 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 37

ประวัติการรับราชการ

ปลัดอำเภอ

ผู้ช่วยจ่าจังหวัดลำปาง

 ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่

 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเำภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

 นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ปัจจุบัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (ระดับ 9)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 ปถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

 ข้าราชการพลเรือนดีเเด่นจังหวัดเชียงใหม่

 นายอำเภอของประชาชนดีเด่นระดับเขต

 บุคคลากรดีเเด่นทางการทะเบียน พ.ศ.2546

 ผู้ปฎิบัติงานประจำสำนักทะเบียนดีเด่นชนะเลิศ พ.ศ.2545