ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)
ภาพกิจกรรม ปี 2556
  การประกวดระหว่างประเทศเยาวชนคนเก่ง และทูบีนัมเบอร์วันลำปาง    22/3/56
 พิธีปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาทักษะพัฒนาชีวิต จังหวัดลำปาง วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 11.45 น. ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตุผา    16/1/56
 พิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และพัฒนาทักษะพัฒนาชีวิต จังหวัดลำปาง วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 ค่ายประตุผา    10/1/56

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-265118 มท.28535