Download เอกสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ ๙-๒๕๕๓ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. 11/11/53
 กลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน 8/11/53
 กองทุนแม่จังหวัดลำปาง หนังสือ ว3696
 21/9/53
 กองทุนแม่จังหวัดลำปาง หนังสือ ว3697 21/9/53
 กองทุนแม่จังหวัดลำปาง หนังสือ ว3699
 21/9/53
 โครงการติดตามกำกับดูแลการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ฯ
 14/9/53
 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (สิ่งที่สงมาด้วย) ว 3435 6/9/53
 การพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2552 
31/8/53
 เผยแพร่สื่อ สารคดีสั้น "มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน"   30/7/53
 พระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ ปี 2551      22/7/53
 ผลการปฏิบัติการกวาดล้าง (CLEAN) เครือข่ายยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.53     
 หนังสือด่วนที่สุด มท 0211.1 (ศตส.มท.)/ ว 2170 
 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 4/2553    
 ผลการประชุมตามโครงการติดตามกำกับดูแลการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 สรุปโครงการสำรวจเพื่อประเมินประสิทธิผลโดยภาพรวม ของแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งฯ ครั้งที่ 2    
 
โครงการฝึกอบรม "เยาวชนวัยใส" ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด  19/1/53
  แบบรายงาน ศปป.1  18/12/52

   ยาเสพติดปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปี 2553   19/11/52
แผนยาเสพติดปี 2553  
กรอบคิดทำแผนปี 53 ฉัตรชัยเสนอ นำเสนอลำปาง
ชี้แจงแผน53 จังหวัด (ภาคเหนือ) 1 ชี้แจงแผน53 จังหวัด (ภาคเหนือ) 2 แนวทาง แบบฟอร์มทำแผน
แผนยาเสพติดปี 53
แบบฟอร์มแผน53
ภารกิจ ขั้นตอน การจัดทำแผนของจังหวัด (ถ่ายเอกสาร) ยุทธศาสตร์ 53 ชี้แจงจังหวัด
กำหนดการ คำกล่าวรายงาน นส.ว3675 ลว.9/11/52 แนวทางจัดทำแผนฯ บรรยาย ลธ.รมน ผลดำเนินงานรั้วชุมชน
มอบนโยบายยาเสพติด53 ยุทธศาสตร์ 5 รั้วระยะ 2 รายงานผล รายงานผลดำเนินงาน สถานการณ์  
สรุปบทเรียน1 สรุปบทเรียน2        

  ประชุมแผนภาคเหนือปี 2553   30/10/52
  แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (รั้้วโรงเรียน)   19/8/52
 สรุปสถานการณ์ผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานยุทธศาสตร 5 รั้วป้องกัน   2
3/7/52 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ "กลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้้วป้องกัน"   25/5/52

ภาพกิจกรรม โต๊ะข่าวจัดระเบียบสังคม  
19 มี.ค.51 จัดระเบียบสังคมด้านการตรวจสอบไม้สหกรณ์แม่มอก ทำ MOU หากผิดยอมปิดโรงงาน พร้อมแนะนำร้านเฟอร์นิเจอร์ 4 แห่งในเมือง
25 ก.พ.51 โต๊ะข่าวประเด็นการจัดระเบียบ สังคมจังหวัดลำปางด้านเด็กอายุ 14-15 ปี..
25 ก.พ.51 ประชุมโต๊ะข่าวการจัดระเบียบสังคม (โต๊ะบิลเลียด/สนุกเกอร์)
24-25 ม.ค.51 การจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง

ศููนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน  ต.พระบาท  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  52000
โทร.054-265118   มท.28535