ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)
ภาพกิจกรรม ปี 2557
 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2557)    8/7/57
  AT FIRST SIGHT ลำปาง ชนะเลิศการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Championship 2014 ระดับประเทศ   27/1/57

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง (ศพส.จ.ลป.)
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4
ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร.054-265118 มท.28535