แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง


  แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)   16/03/65


 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2565   12/10/64


 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2564   20/4/63


 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2563   9/7/62

 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนปี 2562   9/10/61

 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (2561-2564) ฉบับเต็ม    1/2/60

 - แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2557-2560 (ฉบับทบทวนรอบ พ.ศ.2560)  29/6/59

 - บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  17/5/59

 - รายงานการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  17/5/59

 - แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (PDF)  17/5/59

 - แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561  9/5/59