*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


  ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ 8/2/61

 


<  แนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชกาปรระจำปีของจังหวัด/กลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18/1/61

 

ปี 60  |  ปี 59  |  ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 - 5426 - 5070
  มท. 28628  
E - mail : lampang.strategy@gmail.com