กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งบกรม)   4/12/57
  แนวทาง หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2559   4/12/57
  ร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวน   4/12/57
  รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 10 กันยายน 2557)    7/11/57
  คำชี้แจงแนวทางการบันทึกผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล   13/10/57
  บัญชีมอบหมายภารกิจ   9/10/57
  แบบรายงานผลการดำเินินงานตามนโยบายของรัฐบาล   8/10/57
  แบบฟอร์มขอนุมัติโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558   6/10/57
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของไทย พ.ศ.2558-2565    23/9/57
  ขอเชิญเข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอยุทธศาสตร์เด่นของจังหวัดลำปาง    8/9/57
  การเตรียมการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558     3/9/57
  โครงการตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     5/8/57
  รายงานการศึกษาโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบแม่เมาะ     28/7/57
 
ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558     18/7/57
  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    18/7/57
  บัญชีตัวชี้วัด "ลำปาง นครแห่งความสุข"
และคำรับรองปฏิบัติราชการ    10/7/57
  บัญชีตัวชี้วัด "ลำปาง นครแห่งความสุข"   8/7/57
  คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  2/6/57
 
แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   11/4/57
  สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง ระหว่างวันที่ 9-13 เม.ย.57)
  28/3/57

  กำหนดการงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2557 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง  28/3/57
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปางฯ ปี 2557  5/3/57
  แบบรายงานงบประมาณรายจ่าย ปี 2557 (งบพัฒนาจังหวัด)   17/1/57
ปี 61  | ปี 60  |    ปี 59   | ปี 58  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com