กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


  แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  18/12/56
  การจัดสรรเงินรางวัลปีงบประมาณ 2555   28/11/56
  แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนาจังหวัด ปี 57 แก้ไข  27/11/56
  แบบ จ.2 และข้อมูลพื้นฐานกิจกรรมย่อย ( ฉบับแก้ไข)   27/11/56
  แผนความต้องการงบลงทุน ปี 2558 จังหวัดลำปาง   14/11/56
  ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พฤศจิกายน 2556  14/11/56
  แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุนปี 2558  11/11/56
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการงบประมาณปี 57 (ผวจ.ลงนาม)   5/11/56
  แบบเสนอโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   31/10/56
  การเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   5/9/56
  แบบฟอร์มแผนบริหารความต่อเนื่องระดับส่วนราชการ   13/8/56
  แบบฟอร์มทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)   15/7/56
  แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง BCM   20/6/56
  แบบรายงานผลการดำเนินงาน   31/5/56
  โครงการตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557   30/5/56
  เอกสารประกอบการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2558 (การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1)   28/5/56
  ผลการตรวจประเมินตัวชี้วัด PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   23/5/56
  ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   24/4/56
  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ฉบับปรังปรุงเดือนมีนาคม 2556)    24/4/56
  การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556   22/4/56
  กำหนดการจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2556   4/4/56
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญ ปี 2556   15/3/56
  รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 1/
2556    12/3/56
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานสลุงหลวงฯ ปี 2556    5/3/56
  เร่งรัดติตามงบประมาณฯ ปี 2556 (7 มี.ค.56)    4/3/56
  การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล    19/2/56
  แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด และแผนดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    30/1/56
  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    30/1/56
  ชะลอการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับประมาณฯ (350,000 ล้านบาท)    7/1/56
  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 39 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556    8/1/56
         - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
         - แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ
  แบบสำรวจข้อมูลสินทรัพย์ของรัฐฯ    7/1/56

ปี 61  | ปี 60  |   ปี 59  | ปี 58  | ปี 57  |  ปี 56  |   ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com