กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


  การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535    19/12/55
  รายงานการประชุม ก.บ.จ.ครั้งที่ 6/2555    7/12/55
  ข้อกำหนดการศึกษาโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ    28/11/55
  หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)    20/11/55
  รายงานการประชุม ก.บ.จ.ลป. ครั้งที่ 5/2555    31/10/55
  แผนสำรองฉุกเฉินจังหวัดลำปาง    31/10/55
  แบบฟอร์มการเสนอโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    25/10/55
  หลักเกณฑ์และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556    25/10/55
  แบบฟอร์มการเสนอโครงการงบพัฒนาจังหวัดปี 56    12/10/55
  แผนพัฒนจังหวัดลำปาง 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)    1/10/55
  การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    20/9/55
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2555 (ก.บ.จ.ลำปาง)     17/9/55
  การเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556    4/9/55
  ตรวจสอบแผนงาน/โครงการและการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยฯ (เพิ่มเติม)     3/9/55
  การดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานบริหารจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)    27/8/55
         1)   หนังสือนำส่ง
         2)    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-4
  ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555    20/8/55
  แบบฟอร์มเสนอแผนงานโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี  (พ.ศ.2557-2560)    20/08/55
  รายงานการประชุม ก.บ.จ.ลป. ครั้งที่ 3/2555    23/7/55
  การปรับปรุงข้อมูลในระบบรายงาแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงบประมาณ    20/7/55
  สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามความคืบในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ความคืบหน้ากำเนินการป้องกันและบรรเทา และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference)    5/7/55
  หนังสือด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 2954 ลงวันที่ 29 มิ.ย.2555 เรื่องการบันทึกข้อมูลระบบการติดตามความก้าวหน้า (เพิ่มเติม)     5/7/55
  ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยฯ    3/7/55
  เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลป.)     3/7/55
  การติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการ์และโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ    26/6/55
  เร่งรัดติดตามงบประมาณ    19/6/55
  งานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ กจ.01 และ 02)    11/6/55
 แบบรายงานผลการดำเนินการโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย    5/6/55
 เอกสารการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2557-2560) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ แผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    5/6/55
         1)   นส.ด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 2418 ลว. 31 พ.ค.2555
         2)    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3
 บัญชีโครงการเงินกู้ฯ แบบ นอป.02 และ นอป.03    31/5/55
         1)   นส.ด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 2403 ลว. 30 พ.ค.2555 เรื่อง การเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (เงินกู้ 350,000 ล้านบาท)
         2)    สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. บัญชีโครงการเงินกู้เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 จังหวัดลำปาง
                                     2. แบบ นอป.02-นอป.03
 การตรวจสอบทรัพย์สินของจังหวัด ปี 2553-2554    24/5/55
         1)   หนังสือนำส่ง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 2190 ลว. 21 พ.ค.55
         2)   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
 การเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (เงินกู้ 350,000 ล้้านบาท)    16/5/55
         1)   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีโครงการฯ
        
 2)   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบสรุปโครงการฯ
         3)   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แบบ นปอ. 01-03
         4)   แผนงาน/แผนงานรอง/สาขา สำหรับโครงการเงินกู้ เพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555
 แบบรายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปี 2555 (แบบ กจ.01 และแบบ กจ.02)  23/4/55
 มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  20/4/55
 หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 1461 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 12/4/55
         1)   แบบรายงานตามสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบฯ 2555 เฉพาะงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
         2)   แบบรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ (งบพัฒนาจังหวัด)
 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ  12/4/55
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกาการจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ปี 2555  14/3/55
 แผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (อุทธรณ์)  13/3/55
         1)   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีโครงการฯ
        
 2)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. สำเนาคณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 04021.3/ว 39 ลว. 6 ก.พ.2555
 แผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  20/2/55
         1)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีโครงการฯ จังหวัดลำปาง 
         
2) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. สำเนาคณะกรรมการ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ) 04021.3/ว 39 ลว. 6 ก.พ.2555
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จังหวัดลำปาง  9/2/55
 แนวทางการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด  8/2/55
 รายละเอียดประกอบการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  7/2/55
 (แก้ไข) รายละเอียดโครงการงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 แผนงานบริหารจังหวัด จังหวัดลำปาง(งบพัฒนาจังหวัด)   8/2/55
 รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.ลป.)   31/1/55
 กำหนดการและแบบตอบรับ การใช้งานโปรแกรมระบบการติดตามประเมินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  27/1/55
 บัญชีโครงการฯ (แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาฯ)  26/1/55
 แบบ สงป 302 และ สงป 302/1 (แผนงานช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาฯ)   17/1/55
 คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555  17/1/55
          1)  โปรแกรมคำนวณผลการประเมินตนเองของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
          2)  ไฟล์คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดฯ สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด
          3)  แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการ
 แบบ สงป.302 และแบบ สงป. 302/1 โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  13/1/55
 คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  13/1/55
 แบบฟอร์ข้อมูลโครงการปี 56 กลุ่มจังหวัด
  12/1/55

ปี 61  | ปี 60  |   ปี 59   | ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com