กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


  
การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  7/12/54


  
ผลการพิจารณาเบื้องต้นของ กฟย.มท. สรุปบัญชีแผนงานช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดลำปาง (ฟอร์ม 01- ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)  6/12/54


  
แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2553-2556 (ฉบับทบทวนปี 2554)   2/12/54

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ. 2556-2559)  29/11/54

  
เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดโึครงการงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
           ดาวน์โหลด  1. แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2553-2556  
                              2. แบบรายละเอียดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ 1 และแบบ 2) ที่จะขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (เฉพาะในเรื่องน้ำ ถนน การเกษตร และการท่องเที่ยว)       23/11/54

  การประชุมชี้แจงเรื่อง การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ร่วมกับส่วนราชการ    23/11/54

  ขอแก้ไขบัญชีแผนงานและรายละเอียดโครงการ (แผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด)
            ดาวน์โหลด   1.รายละเอียดโครงการ  |    2.แบบฟอร์ม   8/11/54

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 จังหวัดลำปาง  7/11/54

  ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555 จังหวัดลำปาง  7/11/54

  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  7/11/54

  แบบฟอร์มแผนงานฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดและรายละเอียดโครงการ  4/11/54

  การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2553-2556  27/10/54

  แผนสำรองฉุกเฉินจังหวัดลำปาง   26/10/54

  ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.2553-2556
ฉบับทบทวนเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554   14/10/54

  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานหัตถอุตสาหกรรมล้านนาแฟร์ ( วันที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 18.30 น.)    6/10/54


  การทบทวนแผนฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และการจัดทำคำขอของงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555    9/9/54

  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี และการจัดหการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555    9/9/54

  เอกสารประกอบการประชุม กบจ.ลป. วันที่ 7 ก.ย.54    5/9/54
            ดาวน์โหลด  1.หนังสือเชิญประชุมฯ    2.รายงานการประชุมฯ    3. (ร่าง) บัญชีโครงการ

  ภาพบรรยากาศ "การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2553-2556"  2/8/54

  รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 การนำองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1/2554  9/8/54

  สิ่งที่ส่งมาด้วย : การประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ.53-56 (หนังสือสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0016.2/ว 3088 ลว. 26 ก.ค.54) / สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แก้ไข)  26/7/54

  คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 1658/2554 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เรื่อง"การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ PMQA  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (เฉพาะราย 2)   19/7/54

  ร่างแผน 4 ปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้านการค้าการลงทุน  19/7/54

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2554 จังหวัดลำปาง  4/7/54

  หนังสือนำส่ง (ส่วนราชการ)  23/6/54
         -  แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2553-2556  
         -  แบบสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการฯ (ส่วนราชการ)  

  หนังสือนำส่ง (อำเภอ)  23/6/54
         -  แบบสำรวจข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน (อำเภอ)  
         -  แบบสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2553-2556 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2553-2556  9/9/53

  คำสั่งจังหวัดลำปางที่  613/2554 เรื่อง การแต่งตั้งคณทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดลำปาง   22/6/54
  คำสั่งจังหวัดลำปางที่ 1317/2554 เรื่อง การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จังหวัดลำปาง (เฉพาะราย)   21/6/54
 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน   19/5/54
 รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด PMQA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1   19/5/54
 คำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๖๑๓.๒๕๕๔ การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ PMQA (แก้ไขครั้งที่ ๑)  25/4/54
 สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และบัญชีโครงการที่สมควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด ลำดับที่ ๑ และ ๒  21/4/54
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  23/3/54
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดงาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง" ปี ๒๕๕๔  2/3/54
  การลงนามบันทึกความเข้าใจของโครงการต้นแบบเตาหลอม  2/3/54
  เผยแพร่เว็บไซต์กลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอันดามัน / หนังสือ  2/3/54
 แบบรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เฉพาะครุภัณฑ์ และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  21/2/54
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔ และหลักเกณฑ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕๔  2/2/54
 การตรวจสอบทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  26/1/54
 แบบรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดลำปาง   25/1/54
 คู่มืองบการเงิน หน่วยงานภาครัฐ ประจำจังหวัดเพื่อบริหาร วิเคราะห์ และประเมินผล   17/1/54
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดลำปาง   13/1/54
 การดำเินินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ แผนงานบริหารจังหวัด (งบพัฒนาจังหวัด)   13/1/54


ปี 61  | ปี 60  |   ปี 59   | ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com