กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕   24/12/53
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.ลป.) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓ (๑๓ ธ.ค.๕๓)   23/12/53
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   15/12/53
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จังหวัดลำปาง   3/12/53
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของสภาผู้แทนราษฎรและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของวุฒิสภา   15/11/53
 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลการบริหารการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔   15/11/53
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2553   8/11/53
 แบบจัดทำโครงการฐานข้อมูล / ตัวอย่างโครงการ / งาน / กิจกรรม โครงการอันเนื่องจากพระราชดำริื   28/10/53
 สรุปความก้าวหน้าแผนงาน GMS (กรกฎาคม-กันยายน 2553)   28/10/53
 แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 แผนงานบริหารจังหวัด   9/9/53
 แบบ สงป.302 และแบบ สงป.302/1 โครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554   9/9/53
 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2555   2/9/53
 รายละเอียดรายงานการประเมินโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศ ปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น   9/8/53
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ครั้งที่ 1/2553 23/6/53
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 จังหวัดลำปาง 9/6/53
 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จังหวัดลำปาง (งบ 154 ล้านบาท) 4/6/53
 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 แผนงานบริหารจังหวัด (งบ 35 ล้านบาท) 4/6/53
 
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2553 จังหวัดลำปาง 16/3/53
 ป้ายประชาสัมพันธ์งาน "สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมือง นครลำปาง" ปี 2553   8/3/53
 ผลการพิจารณาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
  9/2/53
 เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานแต่งงานบนหลังช้าง ประจำปี 2553 5/2/53
 แนวทางและหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล ของแผนงาน/โครงการ ที่สำคัญตามนโยบายรัฐบาล 29/1/53
 
- สรุปผลการพิจารณาโครงการฯ
      - แบบข้อมูลพื้นฐานของโครงการฯ
      - แบบฟอร์มประกอบคำชี้แจงฯ
      - หลักเกณฑ์การจำแนกงบประมาณฯ 22/1/53
 
สรุปความก้าวหน้าของแผนงานพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาค ลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ GMS (Greater Mekong Subregion) (ห้วงตุลาคม - ธันวาคม 2552)  18/1/53
 สรุปผลการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 (27-29 พ.ย.52) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จ.เชียงใหม่
 14/1/53
 
รูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ "งานสะโตกช้างลำปาง ครั้งที่ 14"  (Download ไฟล์ PSD)11/1/53


ปี 61  | ปี 60  |   ปี 59   | ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55 |  ปี 54  |   ปี 52  |   ปี 51


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com