กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 

*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานฯ (กบจ.) ครั้งที่ 3/2552    21/12/52
 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จังหวัดลำปาง   18/12/52
 ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 จังหวัดลำปาง 16/12/52
 โครงการตาม (ร่าง) แผนฯ ปี 2554   3/12/52
 แบบ สงป 302 และ สงป 302/1 โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (วงเงิน 154 ล้านบาท)  25/11/52
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552  25/11/52
 การจัดทำรายละเอียดโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  23/11/52
 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   19/11/52
 มาตรการป้องกัน ควบคุม ป้องกัน และกำจัดชนิดพันธุ์ต่างถิ่น   30/10/52
 เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   21/10/52
 แผนบริหารความเสี่ยงจังหวัดลำปาง   15/10/52
 ร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1  15/10/52
 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  8/10/52
 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  8/10/52
 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการงบประมาณประจำปี 2552 แผนงานบริหารจังหวัด  28/9/52
 ประชุมแผนภาคเหนือ ปี 2553  28/9/52
 แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด  21/9/52
 การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
์ พ.ศ. 25549 สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 
 11/9/52

 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี จังหวัดลำปาง 52.1  31/8/52
 แผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 4 ปี (2553-2556)   31/8/52  
 
แบบแสดงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อบันทึกลงในระบบ e-Budgeting  ต่อไป  3/8/52
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและติดตามผลแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง 22/7/52
  คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (e-Budgeting)  11/3/52
  แบบคำของบประมาณ ปี 2552  13/2/52
  เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล กรอบนโยบายการจัดทำ แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 11 ก.พ.52  10/2/52
  แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556  10/2/52
  คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด PMQA ปี 2552  16/1/52
 ฐานข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  5/1/52
 แบบฟอร์มการจัดทำแผน   25/12/51


ปี 61  | ปี 60  |   ปี 59   | ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54  |   ปี 53  |   ปี 51


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com