กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

 

*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****

 แบบฟอร์มการจัดทำแผน   25/12/51
 การเตรียมการจัดทำคำของบประมาณและการกำหนดปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  15/12/51
 โครงการรณรงค์ให้วัคซีนโปลิโอ   
2/12/51
  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2552   
2/12/51
 รายละเอียดโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2552  
 28/11/51
 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 28/10/51
 ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประำีจำปี ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณจังหวัด
 27/10/51
 KPI Template ปี 2552
 13/10/51
 สงป.302 และ สงป.302.1 
 25/09/51
 งบแผน 4 ปี จังหวัดลำปาง (ปี 2551-2554)
24/09/51

ปี 61  | ปี 60  |    ปี 59  | ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54  |   ปี 53  |   ปี 52


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com