การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของหน่วยงานนั้น ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานในอันที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
        จังหวัดลำปาง จึงมอบหมายให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้ศึกษายุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์หน่วยงานต้นสังกัด แล้วสังเคราะห์ให้เป็น วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องและสนับสนุนต่อประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและภารกิจหลัก ของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อร่วมแรงร่วมใจกัน พัฒนาจังหวัดลำปาง ให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป โดยมี รายละเอียดแยกเป็นรายหน่วยงาน ดังนี้


สำนักงานจังหวัดลำปาง

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง

 


สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ

สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง