*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


  แบบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (แบบ สงป.302 และ สงป 302/1)   21/04/59
  รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2559   19/04/59
     คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   30/03/59
    
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย   18/01/59
     คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   14/01/59

 

ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com