*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  17/7/58
 
การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  24/6/58
 แบบฟอร์มการการรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  25/5/58
 แบบฟอร์มการสำรวจสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรที่ขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร  28/4/58
 การรายงานผลการดำเนินงามตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 20/4/58
 
แบบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (แบบ สงป.302 และสงป.302/1)   25/3/58
  แนวทางและบบฟอร์มของบเร่งด่วน ปี 2558  (แก้ไขใหม่)    5/3/58
  การจัดทำข้อมูลตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   จังหวัดลำปาง   24/2/58
  การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม   24/2/58
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวน   20/2/58
  แบบรายงานงบประมาณ รายงานกองทัพภาค 3    20/2/58
  หลักเกณฑ์/แนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ   6/2/58
  แบบฟอร์มการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย   6/2/58
  แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย   5/2/58
  บัญชีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   5/2/58
  คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   14/1/58
  แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัดลำปาง   14/1/58
  คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   8/1/58
ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com