*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   11/08/60  
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   21/06/60  
ตัวอย่างโครงการ สำหรับนำเสนอผู้บริหารปี 2561 แผนงานบูรณาการจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  6/06/60  
 แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  24/03/60
 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2560  24/03/60
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของภาค   16/02/60
 
รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 6/2559 (วันที่ 23 ธ.ค.59)   9/01/60

 

ปี 59  |  ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com