*****   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สนจ.ลป. ....ยินดีต้อนรับ *****


"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560   12/12/60
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560   8/12/60
"ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560   30/11/60
การมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ   29/11/60
แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณราายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี   16/11/60
รายการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560   09/11/60
แบบ ค.011 และ แบบ ค.911 รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์   31/10/60
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   28/09/60
สรุปยุทธศาสตร์ปี 2562   20/09/60
ประเด็นยุทธศาสตร์ทบทวนปี 2562   20/09/60
 แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด  15/09/60
 แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  15/09/60
 แบบฟอร์มการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ จ.2)   13/09/60
การจัดทำโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   13/09/60
แบบจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ สงป.302 และแบบ สงป.302/1)   8/09/60
ปฏิทินทบทวนแผน 4 ปี และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562   7/09/60
แบบฟอร์มโครงการตามแผนบูรณาการ [แก้ไข ณ ๗ ก.ย.๖๐]   7/09/60
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน   7/09/60
แบบฟอร์มแผนภาค   7/09/60
แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกงบรายจ่าย โครงการ   7/09/60
แบบฟอร์มโครงการตามแผนบูรณาการ.docx [แก้ไข ณ ๕ ก.ย.๖๐]   7/09/60
แบบฟอร์มโครงการตามแผนพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และข้อมูลประกอบ   7/09/60
เอกสารประกอบการประชุมแผนภาคฯ วันที่ 7 กันยายน 2560   7/09/60
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการจังหวัดลำปาง โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   5/09/60
การรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   11/08/60  
สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   21/06/60  
ตัวอย่างโครงการ สำหรับนำเสนอผู้บริหารปี 2561 แผนงานบูรณาการจังหวัดแบบบูรณาการ และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  6/06/60  
 แบบฟอร์มรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  24/03/60
 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2560  24/03/60
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของภาค   16/02/60
 
รายงานการประชุม กบจ. ครั้งที่ 6/2559 (วันที่ 23 ธ.ค.59)   9/01/60

 

ปี 59  |  ปี 58  |  ปี 57  |  ปี 56  |  ปี 55  |  ปี 54   |  ปี 53   |  ปี 52   |  ปี 51  


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0 - 5426 - 5014   มท. 28628  โทรสาร 0 - 5426 - 5070

E - mail : lampang.strategy@gmail.com