ประวัติ
นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง


ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
ประวัติการศึกษา - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ศิลปศาสตรมหาบัณทิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
การฝึกอบรม

- หลักสูตรปลัดอำเภองานส่งเสริมการปกครอง รุ่นที่ ๓๙
- หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๖ ของกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับ ๗ ของกระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ ๗๙ 

ประวัติการดำรงตำแหน่ง ที่สำคัญ

- ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๓) พ.ศ.๒๕๓๒
- เจ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดยะลา พ.ศ.๒๕๓๙
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๕
- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส พ.ศ.๒๕๕๖
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘