"ลำปางสุจริต"


    แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (กรณีการเรี่ยไร / การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด)
 / หนังสือส่ง  22 ม.ค.58
    การจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามนโยบาย "ลำปางสุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559
  11 ธ.ค.57
   โครงการเสวนา "ยุติคอร์รัปชั่น สู่ลำปางสุจริต" (
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง)   5 พ.ย.57
   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการขับเคลื่อนนโยบาย "ลำปางสุจริต"    11 ก.ย.57

 
  ฟัง เพลง "เป็นหู เป็นตา" จังหวัดลำปางใสสะอาด    
22 ส.ค.55
 
 Download เพลง  "เป็นหู เป็นตา"  
        (
Click ขวา save link as...)
 Download เนื้อเพลง "เป็นหู เป็นตา"


 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดลำปาง

1.  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จังหวัดลำปาง    
18 เม.ย.55

2.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ พ.ศ.2552-2555   
27 ต.ค.54

3. สื่อประชาสัมพันธ์

 จุลสาร สุจริต
  เพลง
 แผ่นพับ โปสเตอร์
 สปอร์ตโฆษณาทางวิทยุ
 สปอร์ตโฆษณาทางโทรทัศน์
 การประกวดพูด ประจำปี 2553
 นิทาน
 VDO สัมภาษณ์
 สื่อด้านป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน
 การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต "หมู่บ้านช่อสะอาด"
 สารคดีทางวิทยุกระจายเสียง ชุด "คุณธรรม นำธุรกิจ"
 การประชุม/สัมมนา
 การประกวดพูด ประจำปี 2554

4. ประมวลจริยธรรม 

โทรศัพท์ / โทรสาร : 1567 , 0-5435-1080
จดหมาย : ตู้ ปณ. 101 อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง (52000)

"ลำปางสุจริต"
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000