รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี หญิง
  รุ่นอายุไม่เกิน 29 ปี ชาย
  รุ่นอายุ 30 - 39 ปี หญิง 
  รุ่นอายุ 30 - 39 ปี ชาย 
  รุ่นอายุ 40 - 49 ปี หญิง 
  รุ่นอายุ 40 - 49 ปี ชาย
  รุ่นอายุ 50 - 59 ปี หญิง
  รุ่นอายุ 50 - 59 ปี ชาย
  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิง
  รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย