"ยินดีต้อนรับเข้าสู่้.........สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง......."
.:: Main Menu ::.
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัด
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ความเป็นมาการก่อสร้างสำนักงาน
ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่หน่วยงาน
ชุดเครื่องแบบกาชาด
 
.:: WebLinks ::.
สภากาชาดไทย
 
.:: Activity ::.วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือ
โดยยึดหลักมนุษย์ธรรมและเมตตาธรรม
ตามมาตรฐานกาชาดสากล

พันธกิจ
1. บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนตามหลักมนุษยธรรม
2. ส่งเสริมกิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาดบริการโลหิตและบริการดวงตา
3. เป็นตัวแทนดำเนินงานของสภากาชาดไทยในจังหวัด.
นางจินจณา โอสถธนากร

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง