"ยินดีต้อนรับเข้าสู่้.........สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง......."
.:: Main Menu ::.
ประวัติหล่ากาชาดจังหวัด
ประวัติหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ความเป็นมาการก่อสร้างสำนักงาน
ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่หน่วยงาน
ชุเครื่องแบบกาชาด
 
.:: WebLinks ::.
สภากาชาดไทย
 
.:: Activity ::.


ชื่อ-สกุล ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง
1.  นางปทุม      ศิริสนธิ วันที่เริ่มไมปราฏ -  12  ม.ค. 2504
2.  นางทองอ่อน      เกษทอง 12  มี.ค.  2504  -  30  ก.ย.  2515
3.  นางผ่องใส          บุญเรือง 29  พ.ย.  2515  -  27  มิ.ย.  2516
4.  นางบุญเหลื่อม    บุญปวนิช              28  มิ.ย.  2516  -  5  ก.พ.  2519
5.  นางนันทวัน        ศิริมงคล                16  ก.พ.  2519  -  20  ก.พ.  2523
6.  นางลมัย             พึ่งประสิทธิ์          21  ก.พ. 2523  -  27  มิ.ย.  2524
7.  นางสมพร            ฉายะบุตร 28  มิ.ย  2524  -  30  ก.ย.  2528
8.  นางสะอ้าน          แก้วสัมฤทธิ์          12  พ.ย. 2528  -  30  ก.ย.  2532
9.  นางสุจิตรา         นาคปรีชา 1  ต.ค.  2532  -  30  ก.ย.  2533
10.  นางมานิดา        ยุวบูรณ์ 1  ต.ค. 2533  -  15  มิ.ย.  2534
11.  นางวัลลีย์      สัตยานุรักษ์          3  ก.ค.  2534  -  30  ก.ย.  2535
12.  นางพจนียา        อุปารมี   1  ต.ค.  2535  -  16  ต.ค.  2536
13.  นางพริ้มเพรา    ธรรมมงคล           25  ต.ค. 2536  -  24  พ.ค.  2537
14.  นางพวงเพชร   พินทุเสนีย์ 25  พ.ค. 2537  -  30  ก.ย.  2540
15.  นางจุฑามาศ      ประทีปปะวณิช 30  ต.ค. 2540  -  30  ก.ย.  2542
16.  นางจรรยดา       มานะทัศน์ 1  ต.ค.  2542  -  30  ก.ย.  2545
17.  นางจุฑามาศ      ประทีปปะวณิช 1  ต.ค.  2545  -  30  ก.ย.  2546
18.  นางสุฉายา         นิรัติศยกุล             1  ต.ค.  2546  -  30  ก.ย.  2550
19.  นายดิเรก           ก้อนกลีบ               1  ต.ค.  2550  -  19  ต.ค.  2551
20.  นางสุเนตรา       นิมานันท์ 20  ต.ค. 2551  - 15  มี.ค.  2552
21.  นางดวงสมร     ศรีพัฒนาวัฒน์ 16  มี.ค  2552  -  30  ก.ย  2552
22.  นางปริญดา    บุญญฤทธิพงษ์    

1  ต.ค.  2552  -  30  ก.ย.  2553
23.  นางتѵ   ؾó 1  ต.ค.  2553  -  30  ก.ย.  2554
24.  นางس Դ 29 .. 2554 -  26 .. 2555
25.  ҧت ʹ 27 .. 2555 -  30  ก.ย.  2556
26.  ҧԹ ʹ 1 .. 2556 - 30  ก.ย.  2558
27.  ҧѪ ¿ 1 .. 2558 - 30  ก.ย.  2559
28.  ҧó ó 1 .. 2559 -  Ѩغѹ