"ยินดีต้อนรับเข้าสู่้.........สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง......."
.:: Main Menu ::.
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัด
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ความเป็นมาการก่อสร้างสำนักงาน
ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่หน่วยงาน
ชุดเครื่องแบบกาชาด
 
.:: WebLinks ::.
สภากาชาดไทย
 
.:: Activity ::.


        เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้รับ อนุญาตจากสภากาชาดไทย ให้จัดตั้ง ขึ้นอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2504 ในสมัยของนายเชื่อม ศิริสนธิ
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีสำนักงาน
เพื่อปฏิบัติกิจกรรมสาธารณกุศลช่วยเหลือประชาชนเป็น
สัดส่วนของตนเอง โดยได้ใช้จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบ้าง
ศาลากลางจังหวัดหรือศาลาประชาคมจังหวัดบ้างเป็นสำนักงาน
ปฏิบัติกิจกรรมทำให้เกิดปัญหาความไม่สะดวกในการปฏิบัติ กิจกรรมสาธารณกุศล จนกระทั่ง พ.ศ. 2529 ในสมัยของนางสอ้าน แก้วสัมฤทธ์
เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางเห็นว่าควรมีสำนักงาน
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางขึ้นเป็นกาชาดไทย เพื่อจะได้สะดวก
ในการปฏิบัติงานและทำกิจกรรมเป็นสัดส่วนและ มีประสิทธ
ิภาพดียิ่งขึ้น จึงได้ปรากฎขึ้นกับนายยุทธ แก้วสัมฤทธ์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำปาง ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบและยินดี
ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางขึ้นภายในบริเวณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดลำปาง โดยศาสตราจารย์นายแพทย์
หม่อมหลวงเกษตรสนิทวงศ์ เลขาธิการสภากาชาดไทย
ได้กรุณา มาเป็นประธานประกอบ พิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันเสาร
์ที่ 7 มิถุนายน 2529 โดยตั้งปณิธานไว้ว่าสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
วโรกาสพระราชพิธีวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5รอบ 5 ธันวาคม 2530 อาคารสำนักงาน
หลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริม เหล็ก2 ชั้นผนังรอบ นอกเป็นกำแพงล้อมตัวอาคารรูปหยาดโลหิต
ขนาดกว้าง 24 เมตรยาว 32 เมตรหลังคาทรงโดมแหลมสูง 30 เมตร หน้าจั่วด้านหน้าอาคาร
เป็นทรงกาแลอันเป็นสัญลักษณ์ของภาคเหนือ มีห้องปฏิบัติงานของนายกคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเหรัญญิก เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ห้องกิจกรรมและ ปฏิบัติงานของสมาชิก ห้องเก็บสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆของเหล่ากาชาด ส่วนชั้นบนเป็นห้องโถงใหญ่สำหรับการประชุม
และห้องพักรับรองแขกรวมค่าก่อสร้างทั้งอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้การตกแต่งภายใน ตลอดจน
การปรับปรุงพื้นที่และรั้วรอบอาคารโดยได้รับเงินและอุปกรณ์บริจาคจากส่วนราชการพ่อค้า
ประชาชน และจากผู้มีจิตศรัทธาเป็นทุนก่อสร้าง ทั้งสิ้น2,145,785.50 บาท จึงถือได้ว่า เป็นอาคาร
สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางหลังแรกนับตั้งแต่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้ก่อตั้งขึ้นมา
และได้ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532ปี พ.ศ. 2551 ในสมัยของ นายดิเรก 
ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และดำรงตำแหน่งนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้เล็งเห็นว่า
อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างมานานเป็นเวลา 22 ปีเศษ และมีสภาพชำรุด ทรุดโทรมไม่สามารถซ่อมแซมได้ประกอบ กับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้ขออนุมัติสภากาชาดไทย เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
หลังนี้ขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าซึ่งถูกรื้อถอนไป

โดยอาคารสำนักงาน เหล่ากาชาด จังหวัด ลำปางหลังนี้เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นรูปแบบอาคารทรงไทย ล้านนาประยุกต์ หลังคามุง กระเบื้องพื้นเมือง รูปทรงมะนิลาขนาดกว้าง 14 เมตรยาว 27เมตรพื้น ที่ใช้สอย 363 ตารางเมตร พื้นที่ชั้นบนขนาด77 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องนายก เหล่ากาชาด1 ห้อง ห้องสำนักงาน 1 ห้อง และห้องน้ำ 1 ห้อง ส่วนพื้นที่ชั้นล่างขนาด   285 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน 1 ห้องห้องประชุม 1 ห้องห้องเก็บวัสดุ 1 ห้อง พร้อมห้องน้ำแยก ชาย–หญิงและคนพิการ รวม 3 ห้อง รวมค่าก่อสร้างทั้งอาคารการตกแต่ง ภายใน ป้ายชื่อสำนักงาน ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ และรั้วรอบอาคารสำนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,389,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันบาทถ้วน) โดยจ่ายขาดเงินสะสมของ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวน 1,000,000 บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) สบทบกับเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าจังหวัดลำปาง จำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเงินที่ได้รับ บริจาคจากส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน และผู้มีจิตศรัทธา อีกจำนวน 3,389,000 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

      รูปแบบอาคารและการ ควบคุมงานก่อสร้าง ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานโยธาธิการและ ผังเมืองจังหวัดลำปาง ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551 รวม 240 วัน พื้นที่ใช้ 363 ตารางเมตร พื้นที่ชั้นบนขนาด 77 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องนายกเหล่ากาชาด 1 ห้องห้องสำนักงาน 1 ห้องและห้องน้ำ 1 ห้อง ส่วนพื้นที่ชั้นล่าง ขนาด 285 ตารางเมตรประกอบด้วย ห้องสำนักงาน 1 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง ห้องเก็บวัสดุ 1 ห้องพร้อมห้องน้ำ แยกชาย –หญิง และคนพิการ รวม 3 ห้องรวมค่าก่อสร้างทั้งอาคาร การตกแต่งภายในป้ายชื่อสำนักงาน ตลอดจนการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบและรั้วรอบอาคารสำนักงาน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,389,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดนจ่ายขาดเงินสะสมของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) สบทบกับเงิน ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จังหวัดลำปาง จำนวน 3,000,000 บาท(สามล้านบาทถ้วน) และเงินที่ได้ รับบริจาคจากส่วนราชการ พ่อค้าประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาอีกจำนวน 3,389,000 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่น เก้าพันบาทถ้วน) รูปแบบอาคาร และการควบคุมงานก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่1 พฤษภาคม  2551
ถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551รวม 240 วัน