"ยินดีต้อนรับเข้าสู่้.........สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง......."
.:: Main Menu ::.
ประวัตเิหล่ากาชาดจังหวัด
ประวัตเิหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ความเป็นมาการก่อสร้างสำนักงาน
ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่หน่วยงาน
ชุดเครื่องแบบกาชาด
 
.:: WebLinks ::.
สภากาชาดไทย
 
.:: Activity ::.


     ด้วยอำนาจพระบารมีของสมเด็จองค์สภานายกสภากาชาดไทยและรัฐบาล ได้เล็งเห็น การปฏิบัติงานของสภากาชาดอย่างต่อเนื่องสภากาชาดไทยจึงได้รับการสนับสนุนจาก พลเอกประภาส  จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการจัดตั้งเหล่ากาชาดจังหวัดอย่างเป็นทางการ ทั่วทุกจังหวัด ในขณะนั้นรวม 69 จังหวัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2504 ด้วยเหตุนี้สภากาชาดไทย จึงได้กำหนด ให้วันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันก่อกำเนิดเหล่ากาชาด จังหวัดทั่วประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนสภากาชาดไทยในการช่วยบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย และราษฏรที่เดือดร้อนในถิ่นทุรกันดาร และท้องถิ่นทั่วไปตามความจำเป็นสนับสนุนส่งเสริม กิจกรรมยุวกาชาด อาสากาชาด การบริการดวงกาสภากาชาดไทย

    เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 มกราคม 2504โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดคนแรก คือ นางปทุม ศิริสนธิ ขณะนั้นไม่มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง ใช้ศาลากลางจังหวัดบ้าง 
จวนผู้ว่าราชการจังหวัด และศาลาประชาคมจังหวัดบ้างเป็นที่ทำการ ของเหล่ากาชาด จังหวัดจนกระทั่ง พ.ศ.2529ในสมัยของนางสอ้าน แก้วสัมฤทธิ์ เป็นนายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง ได้ทำการก่อสร้างอาคารเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางหลังแรกขึ้นภายใน บริเวณจวนผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปางและทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่15 กุมภาพันธ์ 2532

    ต่อมา พ.ศ. 2551  สมัยนายอดิเรก  ก้อนกลีบ  เป็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รื้อถอนอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดหลังเดิม เนื่องจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และได้สร้างอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางหลังใหม่ และทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานทรงเปิดอาคาร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เพื่อใช้อาคารหลังนี้เป็นที่ทำการของเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง

      สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางตั้งอยู่บริเวณจวนผู้ว่าราชการ
จังหวัดลำปางถนนทิพย์ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์ /โทรสาร 054-217758


      ปัจจุบันเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางมีกิ่งกาชาดจำนวน 12 กิ่งกาชาดได้แก่


1. กิ่งกาชาดอำเภอเกาะคา    ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
2. กิ่งกาชาดอำเภอห้างฉัตร   ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
3. กิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม     ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
4. กิ่งกาชาดอำเภองาว        ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
5. กิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ     ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
6. กิ่งกาชาดอำเภอวังเหนือ    ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
7. กิ่งกาชาดอำเภอแม่พริก    ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
8. กิ่งกาชาดอำเภอเถิน        ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
9. กิ่งกาชาดอำเภอสบปราบ   ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด   วันที่ 12 สิงหาคม 2510
10.กิ่งกาชาดอำเภอแม่เมาะ  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด  วันที่ 6 กรกฎาคม 2536
11.กิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด  วันที่ 6 กรกฎาคม 2536
12.กิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม  ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาด  วันที่ 6 กรกฎาคม 2536