"ยินดีต้อนรับเข้าสู่้.........สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง......."
.:: Main Menu ::.
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัด
ประวัติเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
ความเป็นมาการก่อสร้างสำนักงาน
ทำเนียบนายกเหล่ากาชาด
โครงสร้างการบริหารงาน
แผนที่หน่วยงาน
ชุดเครื่องแบบกาชาด
 
.:: WebLinks ::.
สภากาชาดไทย
 
.:: Activity ::.

มนุษยธรรม
             กาชาดเกิดขึ้นมาจากความปราถนาที่จะนำความช่วยเหลือโดยมิ เลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบกาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะ
ระหว่างประเทศและในระดับชาติเพื่อป้องกันและบรรเทาทความทุกข์
์ทรมาน ของมนุษย์ไม่ว่าจะพบได้ในที่ใดความมุ่งประสงค์ ของกาชาด
ได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพและการประกันความเคารพนับถือต่อ
มนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจมิตรภาพความร่วมมือระหว่างกัน
และ สันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล

ความไม่ลำเอียง
           กาชาดไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติความเชื่อถือทาง
ศาสนา ชั้น วรรณะหรือความคิดเห็นทางการเมืองกาชาดเพียร พยายาม
อย่างเดียวที่จะบรรเทา ความทุกข์ทรมานโดยให้การ ปฏิบัติเป็น ลำดับแรก
ต่อกรณี ความทุกข์ยากที่เร่งด่วนที่สุด

ความเป็นกลาง
          เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่ายกาชาดไม่อาจ
เข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบหรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาในการขัด
แย้งซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา และลัทธินิยม
 

ความเป็นอิสระ
        กาชาดเป็นอิสระสภากาชาดแม้จะมีส่วนช่วยเหลือในบริการด้าน
มนุษยธรรมของรัฐบาลของตนและอยู่ในบังคับแห่งกฏหมายของ
ประเทศตน จะต้องธำรงความเป็นอิสระอยู่ต่อไปเพื่อที่จะสามารถ
ปฏิบัติตามหลักการกาชาดได้ทุกเวลา

บริการอาสาสมัคร
         กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์โดยไม่มีความ
ปรารถนาผลประโยชน์ในประการใด ๆ

ความเป็นเอกภาพ
        ในประเทศพึงมีสภากาชาดได้เพียงแห่งเดียว สภากาชาดต้องเปิดให้
กับคนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตลอดทั่วดินแดน
ของตน

ความเป็นสากล
         กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลสังกัดอยู่ในฐานะเท่าเทียมกัน และมีส่วนความรับผิดชอบและหน้าที่เท่าเทียมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน