[ประกาศราคากลาง]
ดาวน์โหลดเอกสาร
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอ (บ้านพักข้าราชการ ระดับ 9) อำเภองาว จังหวัดลำปาง 5/9/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งขาม หมู่ 4 ถึงบ้านแม่ปุแพะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง 25/8/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ไทย - บ้านแม่อิบ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 18/8/60
ราคากลางงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทุ่งหลวง ม.5 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  3/8/60
ราคากลางงานก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองร่องแหย่ง บ้านห้วยป้าย ม.6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ  18/7/60
ราคากลางงานก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล.ลำห้วยปั๋น ช่วงไหลผ่าน ม.9 ต.ปงเตา อ.งาว  24/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (วางกล่องแกเบียน Gabion ป้องกันตลิ่งพัง) ณ ลำน้ำแม่ยาว บ้านเวียงเหนือ ม.1 ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก และกำแพงกั้นดินคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการผลิต และสิ่งอำนวยความสะดวกนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม (ฝายน้ำล้นด้วยการวางกล่องแกเบียน Gabion) ณ บ้านปางม่วง ม.9 ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องฮี ม.6 ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม  19/5/60
ราคากลางงานก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ถ.สายบ้านมั่ว-นาเห็น ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม  19/5/60
ราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บ้านข่วง ม.10 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร   11/4/60
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองตึงเหนือ ม.2 ต.วังทอง อ.วังเหนือ  30/3/60
 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4
ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
โทรศัพท์/โทรสาร 054-265070