ผลการออกสลากกาชาดจังหวัดลำปาง ประจำปี 2554
วันที่ 3 มกราคม 2554 เวลา 21.00 น. ณ เวทีกลางการแสดงของจังหวัดลำปาง

รางวัลที่ 1 0 2 5 7 8 3
             
รางวัลที่ 2 ครั้งที่ 1 1 2 6 1 9 8  ครั้งที่ 2 0 2 5 2 1 2 ครั้งที่ 3 1 0 0 4 4 4
             
รางวัลที่ 3 ครั้งที่ 1 1 2 0 6 9 0  ครั้งที่ 2 0 8 7 5 5 6
             
รางวัลที่ 4 ครั้งที่ 1 0 2 8 9 2 8 ครั้งที่ 2 1 1 1 8 0 8 ครั้งที่ 3 0 2 2 0 4 0
ครั้งที่ 4 1 2 9 5 0 0 ครั้งที่ 5 1 0 0 3 7 8 ครั้งที่ 6 0 2 0 4 1 0
ครั้งที่ 7 1 2 0 1 3 7 ครั้งที่ 8 1 0 8 5 3 5 ครั้งที่ 9 0 2 8 9 4 2
ครั้งที่ 10 1 2 8 1 6 4    
             
รางวัลที่ 5 ครั้งที่ 1 1 0 3 9 0 3 ครั้งที่ 2 0 5 9 0 2 4 ครั้งที่ 3 0 2 9 7 6 6
ครั้งที่ 4 0 0 6 7 8 6 ครั้งที่ 5 0 5 6 2 2 3 ครั้งที่ 6 0 0 3 0 2 5
ครั้งที่ 7 1 1 1 2 1 8 ครั้งที่ 8 1 0 5 7 8 0 ครั้งที่ 9 1 1 7 6 5 7
ครั้งที่ 10 0 7 0 3 6 8
           
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว 9 2 0
           
     

ผู้ถูกรางวัลนำสลากกาชาดไปรับของรางวัลได้ที่
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร. 054-265010-11 มท.28530-32
ภายในวันที่ 20 มกราคม 2554  
 ถ้าพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์