โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันสถาบันจังหวัดลำปาง


การฝึกอบรม อสป. (อาสาสมัครป้องกันสถาบัน) จังหวัดลำปาง

ความเป็นมา
            จังหวัดลำปางดำเินินการ ตามโครงการอาสาสมัครป้องกันสถาบัน (อสป.) ทั้งสิ้น 23 รุ่น
ดำเินินการแล้วเสร็จเดือน มีนาคม 2554

อบรม อสป. อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง -->

ผลการดำเินินงาน
            จำำนวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันสถาบัน (อสป.) ในพื้นที่จังหวัดลำำปาง จำนวน 23 รุ่น แยกได้เป็นรายอำเภอ ดังนี้

 

ที่
อำเภอ
จำนวน (คน)
1
เมืองลำปาง
1,240
2
เกาะคา
1,560
3
แจ้ห่ม
2,176
4
เถิน
700
5
ห้างฉัตร
906
6
แม่ทะ
1,400
7
งาว
764
8
วังเหนือ
1,169
9
สบปราบ
933
10
แม่พริก
770
11
เสริมงาม
1,149
12
แม่เมาะ
967
13
เมืองปาน
620
 
รวม
14,354


   อบรม อสป. อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
   

 อบรม อสป. อ.เกาะคา จ.ลำปาง (รุ่นที่ 4) วันที่ 8-12 เม.ย. 2554 ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา


พิธีรวมพลังสามัคคี อสป. วันที่ 5 พ.ค. 2554 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ที่มาข้อมูล :  ป้องกันจังหวัดลำปาง   30 พ.ค.54