โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗๘ พรรษา ๗๘ แสนต้น จังหวัดลำปาง


ความเป็นมา
            "โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย ๗๗ แสนต้น" โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยจังหวัดลำปางจัดอยู่ในกลุ่มที่ ๓ จำนวน ๑๑-๑๕ อำเภอ กระทรวงมหาดไทยกำหนดเป้าหมาย ๑๑๐,๐๐๐ ต้น

ผลการดำเินินงาน
            จังหวัดลำำปาง ได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ตามโครงการฯ ไปแล้ว จำนวน ๓๑๖,๗๘๙ ต้น บนพื้นที่ ๑๓ ตร.กม. ๕๕๙ ไร่ ๕๐ ตร.ว. ๓๐๐ ตร.ม. ๒ กม. (ตามไหล่ทาง) ซึ่งเกินเป้าหมายที่กำหนดให้ จังหวัดลำปางดำเินินการ ตามรายงานผลการดำเินินโครงการฯ ๔ ครั้ง ดังนี้ี้

  ๑.  รายงาน ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๔๘๕ ต้น บนพื้นที่ ๑๔ ไร่

  ๒.  รายงาน ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จำนวน ๕,๔๕๐ ต้น บนพื้นที่ ๓๐ ไร่ ๒๐๐ ตร.ม.

  ๓.  รายงาน ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑๐,๗๑๓ ต้น บนพื้นที่ ๗ ตร.กม. ๖๒๐ ไร่ ๕๐ ตร.ว. ๒ กม. (บนไหล่ทาง)

  ๔.  รายงาน ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๐,๑๔๑ ต้น บนพื้นที่ ๕ ตร.กม. ๕๒๐ ไร่  ๑๐๐ ตร.ม.

   


ที่มาข้อมูล :  กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สนจ.ลป.   4 เม.ย.54