PMQA 4.0 จังหวัดลำปาง

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดลำปาง / คู่มือ 12/6/61
  PMQA4.0MannualEbook   8/6/61
  PMQA4.0 Program   8/6/61
  ข้อมูลการบรรยาย PMQA4.0   8/6/61
  นส.สนง.ก.พ.ร. ที่ นร 1200-ว14   8/6/61
  แนวทางการดำเนินงานของ ก.พ.ร.   8/6/61
  มติ ครม. 21-05-61   8/6/61

เพิ่มเติม...