พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ปี 2551

การชี้แจงทิศทางและแนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สามารถ สั่ง print ได้ ที่รายละเอียด power point ด้านล่างนี้

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/13.30%20.pdf

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/Compatibility%20Mode.pdf

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/File/CGD.pdf

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/frontweb/view.jsp?module=document&topicID=lwt0000006