Download เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   23/12/56
แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจ (คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 4098/2556 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2556)  23/12/56
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เรื่อง "ทิศทางของเศรษฐกิจไทยในปี 2557 และการลงทุนใน ASEAN"   18/12/56
ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย   27/11/56
คำสั่งที่ 3793/2556 ลงวันที่ 8 พ.ย.2556 เรื่องมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  8/11/56
คำสั่งที่ 3704 /2556 ลงวันที่ 31 ต.ค.2556 การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และการกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   8/11/56
โครงการอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่  30/10/56
แบบรายงานมอบอำนาจของส่วนราชการในจังหวัดลำปาง  21/10/56
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งการให้ข้าราชการพลเรือนออกจากราชการ   25/7/56
เอกสารการประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการแต่งตั้งและการจัดทำคำสั่งการบริหารทรัพยากรบุคคลในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 15-16 พ.ค. 2556 ณ จังหวัดเชียงราย   4/6/56
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และแนวทางการปฏิบัติในการขอขึ้นทะเบียนหน่วยงานหรือองค์กรที่ประสงค์ส่งผู้แทน เป็นกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดลำปาง   26/4/56
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (แบบ ปจ. 2.3 - 2.4 แบบเสนอชื่อ)  10/4/56
บรรยายสรุป ประชาคมอาเซียน AEC จังหวัดลำปาง   11/3/56
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  1/3/56
ประะชุมใหญ่สมาชิก กสจ. ประจำปี 2556   1/3/56
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2556   27/2/56
แบบแจ้งผลการตรวจสอบข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ จัดทำลักษณะสำคัญขององค์กร  7/2/56
ตัวชี้วัดรายบุคคล ปี 2556  29/1/56
ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง 17/1/56
โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุปี 2556   17/1/56
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง  17/1/56
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำงานสู่ความสำเร็จ"  15/1/56
   การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  7/12/55
   ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิิิต  6/12/55
   แนวทางการขออนุญาตไปต่่างประเทศของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ  20/11/55
   คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  7/11/55
   ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด จำนวน 13 หลักสูตร  17/10/55
   PMQA หมวด 5  3/10/55
   แจ้งมติ อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย  1/10/55
   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบรามการทุจริต 27 กันยายน 2555   26/9/55
   สนง. ก.พ. ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2556 (ทุนระดับมัธยมศึกษา)   14/9/55
   คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนจังหวัดลำปาง   15/8/55
   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  27/7/55
   แบบแจ้งการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จังหวัดลำปาง  9/7/55
   การประเมินผลการฝึกอบรมข้าราชการตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดลำปาง  23/6/55
   การมอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535   21/6/55
   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตร  15/6/55
   กรอบข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงจังหวัดลำปาง (การบ้านในที่ประชุม) ด่วนที่สุด   1/6/55
   ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  1/6/55
   การฝึกอบรมหลักสูตรการดำิเนินการทางวินัย  25/5/55
   ขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 14  24/5/55
   โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2555  24/5/55
   การสรรหา "คนดีศรีสังคม" ประจำปี 2555  8/5/55
   ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555   3/5/55
  ขอเชิญข้าราชการ/พนักงาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต   17/4/55
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อจังหวัดใสสะอาด  28/3/55
 รายละเอียดตัวชี้วัด ปี 2555   16/2/55
  ระเบียบวาระการประชุมมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1   14/2/55
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  / ไฟล์เพิ่มเติม   10/2/55
  การฝึกอบรมหลักสูตร "ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ"   8/2/55
  แั้นวปฏิบัติกรณีข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น  8/2/55
  ม.ธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  9/12/54
  เครือข่ายเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและและปราบปรามการทุจริตภาครัฐจังหวัดลำปาง (ฉบับปรับปรุง)  30/11/54
 วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555- พ.ศ.2556   -/10/54
 ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การเืลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  23/9/54
 การเืลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  24/6/54
 การปรับเทียบอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำเข้าสู่บัญชีใหม่  31/5/54
 การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ   28/5/54
       -  หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔
       -  ถาม-ตอบ การปรับเงินเดือนข้าราชการเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการ
 แบบเสนอรายชื่อข้าราชการเพื่อขอรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (วงเงินร้อยละ 0.05) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554  18/5/54
 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  22/4/54
 พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554  7/4/54
 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเสนอหนังสือราชการ  27/1/54
 โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์และการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์  26/1/54
 
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒  22/12/53
 
เอกสารการประชุม ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของ มท.  21/12/53
 
บัญชีมอบหมายตัวชี้วัดและปฏิทินการดำเนินการตามคำรับรองฯ ปี 2554  14/12/53
 
ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ  03/11/53
 
กรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  03/11/53
 
เอกสารการประชุม PMQA หมวด 5 ครั้งที่3 วันที่ 21 ตุลาคม 2553  22/10/53
 
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  15/10/53

 (นส.เวียน ก.พ.) แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ  15/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการพลเรือนสามัญ  14/10/53
 
(นส.เวียน ก.พ.) การกำหนดให้ผู้เคยดำรงตำแหน่งในสายงานตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ฯ
  13/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) การดำเนินการกรณี ก.พ.ค. มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ. มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  13/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) เครื่องมือวัดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  13/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งในต่างประเทศ  13/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู๋ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  13/10/53
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยานการลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553  11/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง  11/10/53
 (นส.เวียน ก.พ.) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  11/10/53
 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553  21/9/53
 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
 9/9/53
 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
6/9/53
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่   
6/9/53
 แผนความผาสุก (PMQA หมวด 5)   
3/9/53
 การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง   
3/9/53
 รายการตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี 2554   
2/9/53
 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ   
1/9/53
 ตารางคำนวณสมรรถนะ 360 องศา   
1/9/53
 การดำเนินการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   
24/8/53
 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของการฝึกอบรมบุคลากรจังหวัดลำปางประจำปี 2553   
18/8/53
 คู่มือการจัดทำ KPI รายบุคคล   
11/8/53
 เอกสาร PPIS   
11/8/53
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญงานสูง เข้ารับราชการ   
4/8/53
 เอกสาร “การจัดทำดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553   
19/7/53
 
โครงการสัมมนาพัฒนานักบริหาร "การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ" สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 14   
15/6/53
 แจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ เรื่อง"วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ 2553-2554"  
10/6/53
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองตามค่ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553  
19/4/53
 แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2553 และ แผน 4 ปี  
31/3/53
 โครงการสัมมนาพัฒนานักบริหารบ้านเมืองที่ดี "การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ" สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4  
15/3/53
 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ  
16/2/53
 คู่มือการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศฯ การบริหารผลการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน  
16/2/53
 แนวทางการมอบอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550  
12/1/53
 "ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ"  
8/1/53
 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในจังหวัดลำปาง  
24/12/52
 การประเมินผลปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ปี 2553  
18/12/52
 การประเมินผลและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฯ 2551   
26/11/52
       * ว 28/52 - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (1/3 หนังสือนำ)  
       * ว 28/52 - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (2/3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 )
       * ว 28/52 - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 (3/3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
       * ว 27/52 - มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
       * ว 20/52 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
       * ว 20/52 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (หลักเกณฑ์)
       * ว 20/52 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (แบบสรุป)
 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
9/11/52
 คำสั่งจังหวัดเรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด   
4/11/52
 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2552  
19/10/52
 แบบฟอร์มรายงานการประเมินผลตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ปีงบประมาณ 2552  
28/8/52
 แบบรายงานการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 2552 (ครั้งที่ 2) 
 13/8/52

หน้าหลัก...

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0-5426-5014   มท. 28621, 28522  โทรสาร 0-5426-5070