Download เอกสารประชาสัมพันธ์

v"1. ประกาศใช้คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน"
v"2. ปก คำนำ สารบัญ"
v"3. คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน จ.ลป."
v"เอกสารประกอบการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้ว่าราชการจังหวัด)"
v01 เอกสารบรรยายกฎหมายและระเบียบละเมิด
v02 เอกสารบรรยายการทำสำนวน 5 ประเภท
v03 เอกสารบรรยายการแบ่งสัดส่วน
vคู่มือระบบละเมิด
vเอกสารที่เกี่ยวข้อง
vเอกสาร ITA
v
แบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด
v แบบรายการผลการดำเนินงาน
แผนงานด้านบุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง 3/4/2560
v
เอกสาร PMQA หมวด 5 3/3/2560
vการสำรวจปัจจัยความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 3/3/2560
vใบงาน HR1
3/3/2560
v
หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป 0017.5/ว 10051 ลงวันที่ 26 เมษายน 2559
v
ตัวอย่างคำสั่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
v ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

vการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ศูนย์สร้างทางลำปาง
v
แบบสำรวจปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
vคำกล่าวของประธาน ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

vแบบรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

vแบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558
v
แบบฟอร์มการรับคำขอ มาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 10
v
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานใบงานที่ 4 -5
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขัยนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 10    27/2/58
 แบบฟอร์ม ใบงานที่ โครงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดด้านการพัฒนาองค์การ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     23/2/58
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"    5/2/58

ประจำปี 2557
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง     2/12/57
  การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลส่วนราชการ    2/12/57
  รับสมัครหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 2    12/11/57
  คำสั่งมอบอำนาจ (คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 4533/2557 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2557)    17/10/57
  คำสั่งมอบอำนาจ (คำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 3037/2557 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2557)    9/7/57
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม"    9/7/57
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำยุคใหม่    22/5/57
 แบบคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ประจำปี พ.ศ.2557    8/4/57
 ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 10    14/3/57
 กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการ และแบบที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556    11/3/57
 รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ จำนวน 11 อัตรา    12/2/57
 โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2557   5/2/57
 การฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านสำหรับบุคคลภาครัฐในส่วนภูมิภาค"   5/2/57
 1/2557 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556   29/1/57
ติดตามสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย   24/1/57

เพิ่มเติม...

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดลำปาง  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์ : 0-5426-5014   มท. 28621, 28522  โทรสาร 0-5426-5070