ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน / อำเภอ
รหัสผู้ใช้งาน (User Name)
ที่อยู่เว็บไซต์หน่วยงาน (URL)

1.

สำนักงานจังหวัดลำปาง

030

http://www.oic.go.th/infocenter/030/

2.
อำเภอเมืองลำปาง
2201
http://www.oic.go.th/infocenter22/2201/
3.
อำเภอแจ้ห่ม
2217
http://www.oic.go.th/infocenter22/2217
4.
อำเภอห้างฉัตร
3570
http://www.oic.go.th/infocenter35/3570
5.
อำเภอเกาะคา

2232

http://www.oic.go.th/infocenter22/2232
6.
อำเภอแม่เมาะ
2223
http://www.oic.go.th/infocenter22/2223
7.
อำเภอแม่พริก
2222
http://www.oic.go.th/infocenter22/2222
8.
อำเภอแม่ทะ
3571
http://www.oic.go.th/infocenter35/3571
9.
อำเภอเมืองปาน
3572
http://www.oic.go.th/infocenter35/3572
10.
อำเภองาว
3573
http://www.oic.go.th/infocenter35/3573
11.
อำเภอเสริมงา
3574
http://www.oic.go.th/infocenter35/3574
12.
อำเภอสบปราบ
2252
http://www.oic.go.th/infocenter22/2252
13.
อำเภอเถิน
3575
http://www.oic.go.th/infocenter35/3575
14.
อำเภอวังเหนือ
3576
http://www.oic.go.th/infocenter35/3576