.


นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง


ทำเนียบหัวหน้าสำนักงาน จังหวัดลำปาง

ประวัติสำนักงานจังหวัดลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง/โครงสร้าง/อัตรากำลัง
การดำเนินงาน
สภาพปัญหาของสำนักงาน


Web analytics

เริ่มนับ 11/11/49


 

ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

        ผู้ดำรงตำแหน่ง

 ๑. นายชัยรัตน์ มาประณีต
 ๒. ร้อยตรีครรชิต ศิริวัฒนกุล
 ๓. ร้อยตรีไพจิต โตอนันต์
 ๔. นายทองสุข จันทร์แสงสุก
 ๕. นายสำเนียง รามดิลก
 ๖. นายอมรพันธุ์ นิมานันท์
 ๗. นายนคร บุญประเสริฐ
 ๘.นายสมพงศ์ ยอดพฤติการณ์
 ๙. นายประเวช สุขพอดี
๑๐. นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์
๑๑. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
๑๒. นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง
๑๓. นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์
๑๔. นายชัยยงค์ วุฒิมานานนท์
๑๕. นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง
๑๖. นายสำเริง ไชยเสน
๑๗. นายสมยศ วงศ์เจริญ
๑๘. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ
๑๙. ว่าที่ร้อยตรี วีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์
๒๐. นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ
            ดำรงตำแหน่ง

๒ เม.ย. ๒๕๑๙ - ๒๕ พ.ย. ๒๕๒๐
๑ ก.พ. ๒๕๒๑ - ๒๗ ต.ค. ๒๕๒๓
๒๗ ต.ค. ๒๕๒๓ - ๒ ต.ค. ๒๕๒๘
๒ ต.ค. ๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๒
๑ ต.ค. ๒๕๓๒ - ๕ ก.พ. ๒๕๓๓
๖ ก.พ. ๒๕๓๓ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๓๕
๑๙ ก.ย. ๒๕๓๕ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๓๘
๑ พ.ค. ๒๕๓๘ - ๘ ม.ค. ๒๕๓๙
๔ มี.ค. ๒๕๓๙ - ๒ พ.ค. ๒๕๔๐
๓ พ.ค. ๒๕๔๐ - ๒๓ ต.ค. ๒๕๔๓
๒๔ ต.ค. ๒๕๔๓ - ๒๐ ก.ค. ๒๕๔๖
๒๑ ก.ค. ๒๕๔๖ - ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๘
๒๖ ธ.ค. ๒๕๔๘ - ๓ ธ.ค. ๒๕๔๙
๑๙ ก.พ. ๒๕๕๐ - ๓ พ.ย. ๒๕๕๐
๕ พ.ย. ๒๕๕๐ - ๙ เม.ย. ๒๕๕๕
๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ - ๑ ต.ค. ๒๕๕๘
๒ พ.ย. ๒๕๕๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙
๓๐ ม.ค. ๒๕๖๐ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓
๒๖ ก.พ. ๒๕๖๔ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๕
๑๔ ก.พ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน
 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง  52000  โทรศัพท์ 054-265070, 265014
E-mail : [email protected]