.
  

ประวัติสำนักงานจังหวัดลำปาง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง/โครงสร้าง/อัตรากำลัง
การดำเนินงาน
สภาพปัญหาของสำนักงาน


Web analytics

เริ่มนับ 11/11/49


 

สภาพปัญหาและข้อจำกัดของสำนักงานจังหวัดโดยรวม

1. ความคลุมเครือในบทบาทหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด และความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคกับส่วนกลาง ก่อให้เกิด ปัญหาซ้ำซ้อน ทั้งในด้านบทบาทภาระหน้าที่ และปัญหาเอกภาพในการบังคับบัญชา คือ สำนักงานจังหวัดมีบทบาท อำนาจหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด แต่ปรากฏว่าได้ผนวกภารกิจที่เป็นลักษณะปฏิบัติเข้าไว้ เป็นจำนวนมาก จนเกิดการก้าวก่ายแทรกแซง ซ้ำซ้อนขัดแย้ง และสิ้นเปลือง

2. ขาดแคลนบุคลากรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน

3. สำนักงานจังหวัดทำงานด้านปฏิบัติมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับบทบาทช่วยอำนวยการ (Staff)

4. ขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวางกว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมักจะใช้งานค่อนข้างมากกว่า ขอบเขต หน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักและงานนอกเหนือหน้าที่ดังกล่าวมักต้องรีบปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ( ทำให้เกิดผลเสียต่อ ภารกิจหลัก )

5. งานวางแผนและติดตามประเมินผลของจังหวัด ยังทำได้ไม่ดีไม่สอดคล้องกับปัญหาของจังหวัด เนื่องจากขาดระบบ ข้อมูลที่ ส่วนราชการระดับอำเภอให้ความสำคัญกับข้อมูล กชช .2 ค . ค่อนข้างน้อย

6. งานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ยังไม่มีการปฏิบัติหน้าที่เป็นรูปธรรมถูกต้องชัดเจน เนื่องจากบุคลากรยังขาดความรู้ ความสามารถ และยังขาดเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย

7. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นงานที่ส่วนกลางกำหนดให้ทำ แต่จังหวัดไม่มีอำนาจแท้จริงที่จะเข้าไปกำกับดูแลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ การปฏิบัติในปัจจุบัน ใช้ในลักษณะการขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริง และแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น

8. งานที่เกี่ยวกับรัฐพิธี งานประเพณีท้องถิ่นในเทศกาลต่าง ๆ จังหวัดต้องดูแลและรับผิดชอบทุกเรื่องโดยไม่มี งบประมาณและบุคลากรสนับสนุน

 
ค้นหาใน Lampang.go.th
 
 
สำนักงานจังหวัดลำปาง
ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ถนนวชิราวุธดำเนิน  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง  52000  โทรศัพท์ 054-265070, 265014
E-mail : [email protected]